Ruimtelijke verkenning energietransitie Assen

Toetsingskader en stappenplan voor zonnevelden en windmolens in het buitengebied

De gemeente Assen heeft ons gevraagd mee te denken hoe de gemeente op landschappelijke verantwoorde wijze haar energiedoelstellingen tot 2050 kan realiseren: hoeveel, waar, hoe en wanneer? We hebben een stappenplan met fasering ontwikkeld dat de strategische keuzes kan sturen en de mogelijkheid biedt om tussentijds bij te sturen. 

Locatie

Gemeente Assen

Opdrachtgever

Gemeente Assen

Partners

M-SUS (Miram Ram)

Oppervlakte

83 km2

Ontwerpjaar

2018

Allereerst hebben wij de ruimtelijke impact in beeld gebracht van de gemeentelijke ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Wanneer de benodigde energie met zonnevelden en/of windmolens alleen in het buitengebied zou worden geproduceerd, dan betekent dat een aanzienlijk ruimtebeslag dat het landschap rond Assen ingrijpend zal veranderen.

image-part

Zonder duidelijke keuzes bestaat het gevaar dat het landschap ‘dichtslibt’ met zonnevelden of dat waardevolle landschappen worden aangetast. Strategische keuzes en ruimtelijke sturing zijn daarom nodig.

Uitgangspunten voor het stappenplan dat wij maakten, zijn onder andere dat besparen altijd beter is en dat het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond of in natuurgebieden alleen een allerlaatste optie is, als andere opties zijn uitgeput. Voor die allerlaatste optie hebben we een landschappelijk toetsingskader ontwikkeld, waarbij zonnevelden en windmolens in sommige landschapstypen uitgesloten, zoals op historische esgronden en in beekdalen.

image-part

In een groot deel van het buitengebied is bovendien sprake van beperkingen voor het plaatsen van windmolens en/of zonnevelden door natuur- en landschapsbeleid, veiligheid en geluid. Andere landschapstypen (bijv. jonge ontginningen) bieden juist wel ruimte voor zonnevelden en windmolens met randvoorwaarden voor de maat, opstelling, ruimtelijke verschijningsvorm, functiemenging en maatschappelijke meerwaarde.

image-total

Aan de hand van scenario’s – zonder aanvullende regie, en in meer of mindere mate geclusterd – hebben we in beeld gebracht wat de effecten zijn van wel of geen ruimtelijke sturing (clustering). Het toetsingskader en het stappenplan zijn aangenomen door de gemeenteraad van Assen en biedt op dit moment richting aan de ruimtelijke energiestrategie voor de gemeente.

 

Gerelateerde projecten