Ambities BIO-plan Maasduinen

In het BIO-plan zijn ambities vastgelegd voor de thema’s natuur, recreatie, landbouw, water, marketing en educatie en natuuronderzoek. De belangrijkste ambities zijn:

• Natuur: vergroting en verbinding heideclusters, natuurlijke bosontwikkeling, aanleg gradiëntzones en ecologische verbindingen, ontwikkeling kwelmoerassen en beeksystemen.

• Recreatie: recreatiezonering met rustgebieden en concentratiegebieden, optimalisatie recreatief medegebruik, ontwikkeling ladderstructuur voor recreatieve routing, opwaardering en toevoeging Parkpoorten, ontwikkeling groene dorpsranden.

• Landbouw: stimulering van natuurinclusieve en circulaire landbouw in de landschapsschil om de natuurkern, met bijpassende verdienmodellen.

• Water: vermindering verdrogende en eutrofiërende effecten op het Nationaal Park vanuit een integrale stroomgebiedsbenadering, rivierverruiming en dijkversterking langs de Maas inzetten voor extra natuur- en landschapskwaliteit.

• Participatie, educatie en marketing: goede communicatie met uiteenlopende doelgroepen, in het bijzonder de jeugd, ontwikkeling streekmerk, actieve participatie door bewoners en bedrijven.

• Natuuronderzoek: continuering en opschaling van lopend onderzoek, ondersteuning vrijwilligers en versterken kennisnetwerk.

Het BIO-plan moet resulteren in de uitvoering van concrete maatregelen. Daarvoor is een groslijst met mogelijke projecten samengesteld, ingebracht door leden van de klankbordgroep. Hierin zullen in de loop van het transitietraject keuzes gemaakt worden.