Een nieuw perspectief voor het platteland

Een blij landschap met balans tussen boeren en natuur

Wij geloven in een duurzame en circulaire agrarische sector waar de voedselproductie in evenwicht is met andere maatschappelijke belangen en de natuur. Wij dragen hieraan bij door samen met boeren, waterschappen, gemeenten, provincies en natuurorganisaties na te denken over nieuwe landschapsinclusieve bedrijfsmodellen. In onze visie zijn deze bedrijven onderdeel van aantrekkelijke landschappen waar de geschiedenis van het cultuurlandschap weer tastbaar is. Landschappen die tevens kansen bieden voor biodiversiteit, klimaat- en wateropgaven.

Visie voor Berkel tussen Borculo en Lochem

De visie die we ontwikkelden voor de Berkel tussen Borculo en Lochem beoogt een kwaliteitsslag die kansen biedt aan zowel natuur als de landbouw. In nauwe samenspraak met Waterschap Rijn en IJssel, boeren en organisaties in het gebied keken wij hoe we structuurvariatie in dit deel van de Berkel konden terugbrengen. We kozen ervoor om de Berkel te verondiepen en zo de doorsnede van het profiel te verkleinen. Om plaats te bieden aan een meer landschappelijke Berkel, met begroeiing binnen de kades, moeten de kades worden verlegd: een kans om de zijwatergangen natuurlijker in te richten.

Veen en landbouw: ruimtelijke perspectieven Laag Holland

Net als andere veengebieden, kampt Laag Holland met bodemdaling als gevolg van ontwatering voor de landbouw. Tegelijkertijd is er een forse uitstoot van CO2 door de oxidatie van het veen. Met ons ontwerpend onderzoek laten we zien hoe het historisch landschap aanknopingspunten biedt voor nieuwe vormen van landbouw en innovaties op het gebied van waterbeheer. Daarbij ontvouwen we ruimtelijke perspectieven voor vier landbouwtrends: schaalvergroting, korte ketens, nieuwe teelten, en ecosysteemdiensten.

Boer doet leven - portretten van landschapsboeren

De Nederlandse landbouw staat op een keerpunt. Steeds meer mensen beseffen dat het echt anders moet: duurzamer, met meer aandacht voor biodiversiteit, dierenwelzijn en het landschap. De roep om een landbouw die zorgvuldig omgaat met de kwaliteit van water, bodem en lucht wordt groter. Het boek 'Boer doet leven' vertelt de positieve, hoopvolle en inspirerende verhalen van 20 landschapsboeren. Het idee kwam van Berno Strootman en Caspar Janssen. Berno Strootman nam in 2020 vanuit het College van Rijksadviseurs het initiatief voor het boek.

 

Ervaar Vitaal platteland