Agrarische kaart Flevoland

Slimme aanpak stikstofopgave biedt kansen voor Flevoland

Om depositie van stikstof in kwetsbare natuurgebieden te verminderen worden forse aanpassingen gevraagd van de landbouw. De Commissie Remkes pleit in het rapport ‘Niet alles kan overal’ (2020) voor een ‘Agrarische Kaart van Nederland’. De provincie Flevoland wil nu alvast met boeren en andere belanghebbenden in gesprek over hoe zo’n agrarische kaart er voor Flevoland uit zou kunnen zien. De provincie ambieert een integrale aanpak van de stikstofproblematiek en een duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw. Wij hebben voor de provincie, in samenwerking met Het Louis Bolk instituut en CML, een agrarische kaart gemaakt met meerdere scenario’s.

Locatie

Provincie Flevoland

Opdrachtgever

Provincie Flevoland

Partners

Louis Bolk Instituut en Centrum voor Milieuwetenschappen, Universiteit Leiden

Oppervlakte

241.200 ha

Ontwerpjaar

2020-2021

Uitvoering

2021-

Met de methodiek die we gezamenlijk hebben ontwikkeld, kan de effectiviteit van mogelijke maatregelen ingeschat worden en kunnen stikstofscenario’s worden afgewogen. Onze methodiek vertaalt generieke doelen voor vermindering van de stikstofdepositie naar ruimtelijke kaarten. Deze laten de relatieve (actuele en potentiële) bijdrage van specifieke gebieden zien. Ze zijn gecombineerd met kaarten waarop randvoorwaarden en kansen voor de landbouw zijn aangegeven vanuit bodem en water, en andere opgaven en ontwikkelingen.

image-part

De combinatie van kaarten levert uiteindelijk een aantal stikstofscenario’s op, die keuzes inzichtelijk maken. Met de door ons ontwikkelde methodiek als onderlegger kan de provincie ruimtelijke keuzen maken bij het stikstofbeleid. De kaarten geven aanleiding om in te zoomen op bepaalde gebieden en samen met belanghebbenden de opgaven, de (economische) potentie en het toekomstperspectief te bespreken.Ons rapport maakt duidelijk dat de gebieden met de grootste depositiebijdrage aan Natura 2000-gebieden in de oostrand van oostelijk en zuidelijk Flevoland gelegen zijn. In deze gebieden ligt voor Flevoland de grootste stikstofopgave. Ons advies daarbij is over de provinciegrenzen heen te werken én tegelijkertijd te werken aan een breder perspectief door de stikstofemissie aan te pakken in combinatie met andere opgaven.

image-part

Gerelateerde projecten