Veen en landbouw: ruimtelijke perspectieven Laag Holland

Ontwerpend onderzoek naar de relatie tussen veenbehoud en landbouw

Net als andere veengebieden, kampt Laag Holland met bodemdaling als gevolg van ontwatering voor de landbouw. Tegelijkertijd is er een forse uitstoot van CO2 door de oxidatie van het veen. Met ons ontwerpend onderzoek laten we zien hoe het historisch landschap aanknopingspunten biedt voor nieuwe vormen van landbouw en innovaties op het gebied van waterbeheer. Daarbij ontvouwen we ruimtelijke perspectieven voor vier landbouwtrends: schaalvergroting, korte ketens, nieuwe teelten, en ecosysteemdiensten.

Locatie

Ontwerpend onderzoek naar de relatie tussen veenbehoud en landbouw

Opdrachtgever

Natuurlijke Zaken, Van Hall Larenstein, Wageningen Economic Research

Partners

Natuurlijke Zaken, Van Hall Larenstein, Wageningen Economic Research

Oppervlakte

50.000 ha

Ontwerpjaar

2017-2018

Uitvoering

2020-

Laag Holland wordt gekenmerkt door veenweidegebieden met brede sloten, hoge waterstanden en historisch waardevolle droogmakerijen. Net als andere veengebieden kampt Laag Holland met bodemdaling als gevolg van ontwatering en ten behoeve van de landbouw, met als gevolg: verzakkingen van wegen en huizen, toenemende kosten voor waterbeheer en een forse uitstoot van CO2 door de oxidatie van het veen. Dat betekent dat er iets moet veranderen; het huidige beheer van veenweiden is niet houdbaar zonder het waterpeil telkens verder te verlagen.

image-part
image-part

De centrale vraagstelling van dit ontwerpend onderzoek is daarom: hoe kan een nieuwe kijk op voedselvoorziening bijdragen aan de instandhouding en versterking van de kwaliteit van het landschap in Laag Holland? Het resultaat van het ontwerpend onderzoek zijn vier ruimtelijke perspectieven voor Laag Holland die voortbouwen op vier landbouwtrends: schaalvergroting, korte ketens, nieuwe teelten, en ecosysteemdiensten.

Welke trend uiteindelijk de overhand gaat krijgen en hoe Laag Holland er in de toekomst uit gaat zien, is van vele factoren afhankelijk. Een mix is zeer waarschijnlijk. Er zijn keuzes mogelijk en het is goed daar met elkaar het gesprek over aan te gaan. Het onderzoek toont een wenkend perspectief en laat zien dat het historische landschap volop aanknopingspunten biedt voor nieuwe vormen van landbouw en innovaties op het gebied van waterbeheer.

foto header: Siebe Swart

image-part

Gerelateerde projecten