Toekomstscenario's voor buitenplaats Elswout

Parel in een snoer van buitenplaatsen

Elswout is een van de schitterende kralen in het snoer van buitenplaatsen in de binnenduinrand. Een aantrekkelijk wandelgebied voor mensen uit de omgeving van Haarlem en Amsterdam. Maar door leegstand van gebouwen en achterstallig onderhoud van het groen, de paden en gebouwen is er een reëel gevaar van verval. Wij werkten samen met rentmeester Age Fennema drie ontwikkelopties uit, die helpen een keuze te maken voor de toekomst van Elswout. 

Locatie

Overveen, Noord-Holland

Opdrachtgever

Staatsbosbeheer regio west

Partners

Fennema advies

Oppervlakte

85 ha

Ontwerpjaar

2014

Elswout is niet alleen trekpleister voor mensen om te wandelen, het heeft ook aanzienlijke ecologische betekenis. Door zijn historische gelaagdheid is deze buitenplaats van grote monumentale waarde. Door achterstallig onderhoud aan groen, paden, meubilair, hekken en gebouwen is de monumentaliteit echter sterk afgenomen. Tel daar de leegstand van meerdere gebouwen bij op en het is duidelijk: er dient iets te gebeuren.

image-part

Omdat een integrale visie op het complex ontbrak, en er nog onbenutte kansen lagen in de exploitatie van gebouwen, zijn wij gevraagd een ontwikkelvisie te maken. Samen met Fennema advies hebben wij opties uitgewerkt voor de toekomst van Elswout. Deze vormen een opmaat naar een masterplan waarin de visie op het beheer, gebruik en de exploitatie van de buitenplaats wordt uitgewerkt.

Aan de hand van drie scenario’s met een globale exploitatieberekening is het scala aan mogelijke toekomsten in beeld gebracht. In het scenario ‘Existeren’ wordt gedaan wat minimaal nodig is om de continuïteit van de buitenplaats te waarborgen, en de cultuurhistorische en ecologische waarden in stand te houden.

image-part

In ‘Exploiteren’ ligt de nadruk op het organiseren van de buitenplaats als een bedrijf of landgoed waar, binnen de cultuurhistorische en ecologische kaders, volop wordt gewerkt. In ‘Excelleren’ staat het beleven van Elswout in al zijn glorie centraal. De cultuurhistorische waarden zullen niet alleen worden veiliggesteld, maar er wordt een integraal ontwerp gemaakt voor het park, waarin ook ruimte is voor herintroductie van verloren gegane elementen uit het verleden, en de introductie van verfijnde tuinelementen (Haute couture).

image-total

Door uitersten te verkennen, wordt duidelijker waar essentiële keuzen liggen, en welke consequenties het optimaliseren van de ene ambitie heeft voor een andere ambitie. Zo wordt ook duidelijk welke ambities goed samengaan, en welke niet. Uiteindelijk helpen ze om een weloverwogen keuze te maken voor de te volgens koers voor de toekomst van Elswout. Die koers zal worden uitgewerkt in een masterplan.

Gerelateerde projecten

Gebiedsbiografie NOVEX-gebied regio Zwolle

Agroforestry + 1 = 3

Landgoed Twickel

Landschaps-ontwikkelingsplan Twickel

Verdichting en vergroening: Transformatie Hembrugterrein

Klimaatadaptatie Waddenkustgebied in de 21ste eeuw

Een nieuwe visie en ontwikkelplan voor Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem

Landschapsbiografie Kalmthoutse Heide vormt basis Masterplanproces Nationaal Park

BIO-plan Nationaal Park De Maasduinen

Landschapspark De Rotte

Het Balklandpark in Harlingen

Ontwerp voor Stinspark Zwolle

Landschapsvisie Nationaal Park Drentsche Aa

Kansen voor blijvend groengebied tussen Duiven en Westervoort

Samen aan de slag met de kust en voordelta in Zeeland en Zuid-Holland

Integraal ruimtelijk perspectief A7-corridor Groningen - Midden-Groningen

Vernieuwing landgoed Brakel

Rotterdam klimaatadaptief in 2060

Landschapsbiografie en ontwikkelvisie voor zuidelijk deel Kempense Heuvelrug

Aantrekkelijk scenario voor de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart

Woodland garden Kerckebosch

Intieme binnenplaats Lindehof Utrecht

Hortus Veemarkt Utrecht - Ontwerp binnentuin bouwblok

Twickel – Overpark

Rondweg Delden – Twickel

Landschapspark Pauwels

Schetsontwerp voor de herinrichting van de Binnenrotte Rotterdam

Inrichtings- en beheerplan Strubben Kniphorstbosch

Inrichtings- en beheerplan Balloërveld

Landschapsanalyse Koloniën van Weldadigheid

Waterzuiveringspark Het Lankheet

Kroonjuwelen van Bronckhorst in kaart gebracht om toekomst veilig te stellen

Inpassing Flintenwaand Gasselterveld in het landschap

Oorlogsmonument Anloo

Onderzoek vakantiewoningen Buitenplaats Meuleman

Langetermijnvisie voor de Nieuwe Sluis

Tuin Op Houten

Nieuw ontwerp Stakenkamp Oldenzaal verbindt park met omgeving

Het Nieuwe Landgoed Ede: wonen in een tuinpark

Ontwerp nieuwe terp Keyserkerk Middenbeemster

Park La Caisserie, Ans: oude fabriek maakt plaats voor binnentuin

Inrichtingsplan Leenderbos en Groote Heide

Landschapsvisie noordelijke Maasvallei

Toeristische visie Noordoost Brabant

Spoorbeeld - visie

Twee structuurvisies Luchthaven Twente

Landschapsontwerp voor Marker Wadden

Bosontwerp Dorst + Follies

Visie inpassing Noorder Dierenpark te Emmen

Ontwerpvoorstellen havenkanalen Goeree-Overflakkee

Begraafplaats De Boskamp Assen

Inventarisatie waarden en beleid Nederlandse kust

Deltaplan Hoge Zandgronden: ontwerpende verkenning zoetwateroplossingen

Entree hoofdkantoor ABN AMRO Amsterdam

Chaumont - een muzikale tuin

Strategieontwikkeling Deltaprogramma IJsselmeergebied

Visie op ruimtelijke inpassing sneltram Utrecht

Ruimtelijke toekomstvisie Beetsterzwaag en Olterterp

Binnenhoven voor de Eusebiushof

Landgoed de Oosterhof Rijssen

Masterplan Kust en erfgoed

Veen en landbouw: ruimtelijke perspectieven Laag Holland

Ontwerpend onderzoek rondweg Borne Zenderen

Principes voor ontwikkeling nieuwe erven op historisch landgoed Singraven

Strategische verkenning drinkwatervoorziening Overijssel

Ontwerp voor eerste deelplan PARK21 Haarlemmermeer

Integrale visie Stadsranden Netwerkstad Twente