Landschapsvisie Drentsche Aa

Dramatiek en historische gelaagdheid weer tastbaar

Het Drentsche Aa-gebied is een prachtig landschap met een eeuwenoude structuur van kleinschalige beekdalen, essen en grootschalige velden. In de laatste 100 jaar zijn veel grote veranderingen op het landschap afgekomen zoals uitbreiding van dorpen en landbouw. Het landschap is daardoor op veel plaatsen minder spannend geworden. Onze landschapsvisie, gebaseerd op verschillende fasen uit de 6000 jaar oude geschiedenis en de hoge natuurwaarden, vergroot de contrasten en verheldert de historische gelaagdheid. 

Locatie

Stroomgebied van de Drentsche Aa, provincie Drenthe

Opdrachtgever

Staatsbosbeheer en Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa

Partners

Theo Spek (Kenniscentrum Landschap, RUG), Hans Elerie, RAAP en NovioConsult Van Spaendonck

Oppervlakte

30.000 ha

Ontwerpjaar

2003-2004

Uitvoering

2005-

Het stroomgebied van de Drentsche Aa is zowel Nationaal Landschap, Nationaal Park, Ecologische hoofdstructuur, als Natura2000-gebied. Het eeuwenoude bekenlandschap is relatief ongeschonden door de grote ruilverkavelingsoperaties gekomen. Maar door nieuwe ontwikkelingen, ecologisch beheer, en versnippering van eigendommen waren de oorspronkelijke contrasten vervaagd. Er moest een visionair plan komen, dat met krachtige ruimtelijke principes de ontwikkelingen in goede banen leidde en zo de kwaliteit van het gebied zou waarborgen.

image-part
image-part

Het Drentsche Aa-gebied bestaat uit drie landschapseenheden: beekdalen, essen en velden (heide, jonge landbouwontginningen en bos). De afgelopen decennia was deze structuur meer en meer vertroebeld. Er is bos en andere beplanting bijgekomen, waardoor contrasten tussen grootschalige open gebieden en besloten plekken afnamen. Daarmee verloor het gebied niet alleen aan structuur, maar ook de prachtige dramatiek boette in aan spanning.

De landschapsvisie is gebaseerd op een gedegen, beeldende integrale analyse van het landschap en zijn ontwikkelingsgeschiedenis. Die ontwikkelingsgeschiedenis stopt niet bij 1850, maar gaat ongeveer 6000 jaar terug. Aan allerlei fasen uit de geschiedenis worden bouwstenen ontleend voor de landschapsvisie. Die visie is zowel gebaseerd op de historie als op de hoge natuurwaarden en schetst een uitweg voor hedendaagse conflicten en dilemma’s. Het nieuwe landschap moet zo sterk zijn dat het nieuwe ontwikkelingen kan herbergen. De landschapsvisie geeft aan hoe de dramatiek van het landschap maximaal tot leven kan worden gebracht en hoe de historische gelaagdheid beter zichtbaar kan worden. Per landschapseenheid stellen wij maatregelen voor om de gewenste inrichting te bereiken. Daarnaast doet de visie aanbevelingen over de omgang met infrastructuur, waterberging, archeologie en landgoederen; en doen wij voorstellen voor het veranderen van de waterhuishouding, het verbeteren van dorpsuitbreidingen en het maken van nieuwe belvedères.

image-total

Met dit pakket is het gebied van de Drentsche Aa in staat nieuwe ruimtelijke initiatieven moeiteloos op te nemen. Voor de landschapsvisie Drentsche Aa is Berno Strootman onderscheiden met de Harry de Vroome-penning.

Gerelateerde projecten