Landschapsvisie noordelijke Maasvallei

De noordelijke Maasvallei is een interessant landschappelijk en cultuurhistorisch gebied en vormt  het dynamische toneel van allerlei nieuwe ontwikkelingen. De reconstructie van het landelijk gebied, nieuwe mogelijkheden voor wonen en werken, natuurontwikkeling, ruimte voor de rivier en ga zo maar door. Omdat er geen overkoepelende visie is op de vallei als geheel, dreigen ontwikkelingen elkaar te dwarsbomen en dreigen kwaliteiten verloren te gaan. Daarom hebben de provincie Noord-Brabant en de gemeente Boxmeer Strootman Landschapsarchitecten gevraagd een overkoepelende visie te maken voor dit gebied.

Locatie

Noordelijke Maasvallei, Brabant en Limburg

Opdrachtgever

Provincie Noord-Brabant en gemeente Boxmeer

Partners

NovioConsult Van Spaendonck

Oppervlakte

12.000 ha

Ontwerpjaar

2004

Duizenden jaren geschiedenis hebben vele sporen achtergelaten in de noordelijke Maasvallei op de grens tussen Noord-Brabant en Limburg. De rivier, Maasduinen, Maasheggen, rivierterrassen, open akkers en het kralensnoer van dorpen leggen een tastbare getuigenis af van de manier waarop mens en landschap zich in het verleden aan elkaar hebben weten aan te passen. Het is een waardevol cultuurhistorisch gebied, wat ook blijkt uit de aanwijzing als Belvedère-gebied door het Rijk en uit de prominente plek die het inneemt op cultuurhistorische waardenkaarten van de provincies Noord-Brabant en Limburg.

image-part
image-part

Onze visie ‘Ruimte voor herinnering’ legt de basis voor de ontwikkeling en het beheer van de noordelijke Maasvallei vanuit cultuurhistorisch perspectief. In de visie is het kunnen ervaren van het onderscheid tussen de verschillende landschappelijke zones de belangrijkste ruimtelijke kwaliteit. Het gaat daarbij om het onderscheid tussen het rivierdal, de terrasruggen met de dorpen en de open akkercomplexen, de terrasvlakten, de stuifduincomplexen en de beekdalen. Daarnaast is een groot aantal concrete voorstellen gedaan voor onder andere het recreatief netwerk, voor dorpsuitbreidingen en voor natuurontwikkeling. Ook bevat de visie concrete voorstellen voor het beheer van de Maasheggen.

De visie is onder de gedegen leiding van Novioconsult Van Spaendonck en Strootman Landschapsarchitecten tot stand gekomen. Daarbij werd samengewerkt met een groot aantal andere partijen, zoals Rijkswaterstaat, provincie Limburg, twee waterschappen, vijf gemeenten en een groot aantal andere partijen, zoals intermediaire organisaties op het gebied van de landbouw en cultuurhistorie, milieuorganisaties, particulier grondbezit, recreatieondernemers, terreinbeheerders en bewoners van het gebied.

image-part

Het resultaat van dit project is om twee redenen bijzonder. Het is een visie van hoge kwaliteit, die zowel de lijnen uitzet voor de gehele noordelijke Maasvallei, als concrete voorstellen doet voor onderdelen daarvan. Bijzonder is ook het feit dat alle betrokken partijen ondanks ogenschijnlijke tegenstellingen toch eensgezind uitspreken dat de cultuurhistorie van de Maasvallei hen aan het hart gaat en dat we ons gezamenlijk gaan inspannen voor het behoud en de ontwikkeling ervan.

Gerelateerde projecten