Masterplan Kust en erfgoed

Waterveiligheid, verstedelijking, infrastructuur en de energietransitie. In het kustgebied van ons land spelen grote opgaven. Wij maakten een Masterplan in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de vijf kustprovincies. Het plan laat zien hoe de bijzondere landschappelijke kenmerken en structuren per deelgebied kunnen worden ingezet bij de ruimtelijk-economische opgaven. En hoe we daarbij kenmerkende ontsluitingspatronen, verdedigingswerken en karakteristieken van eilanden en kustplaatsen leidend laten zijn bij de ontwikkelingen van de toekomst.

Locatie

Nederlandse kust

Opdrachtgever

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen

Partners

Beek & Kooiman Cultuurhistorie, Dorine van Hoogstraten (architectuurhistorie) en RoyalHaskoningDHV

Oppervlakte

300.000 ha

Ontwerpjaar

2014

De komende decennia zal in het kustgebied een groot aantal maatregelen worden genomen om de veiligheid van ons land te verbeteren. In het Nationaal Waterplan en het Deltaprogramma heeft het Rijk voor de komende decennia de belangrijkste wateropgaven gedefinieerd, vanuit het streven naar een veilig en aantrekkelijk Nederland. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de vijf kustprovincies hebben de ambitie om het culturele karakter van de kuststrook te versterken en erfgoed goed te positioneren bij de ruimtelijke belangenafwegingen die met kustversterking zijn gemoeid.

image-part
image-part

Het Masterplan Kust en Erfgoed dat wij in opdracht van hen hebben gemaakt, vormt de basis om het erfgoed optimaal tot zijn recht te laten komen in de plannen voor de kust. Het bevat voor het gehele kustgebied van Nederland een lange termijnperspectief voor het omgaan met cultuurhistorische waarden in relatie tot waterveiligheidsprojecten en andere majeure opgaven, zoals verstedelijking, infrastructuur en (wind)energie.

Het is geen vastomlijnde visie maar een denkrichting over de manier waarop kustversterking en ruimtelijk-economische opgaven kunnen worden ingezet om de, voor een belangrijk deel op cultuurhistorie geënte, gebiedsidentiteiten langs de kust te versterken. Dat leidt tot een mooiere, interessantere kust, met uitgesproken streekeigen verschillen en een gedifferentieerd en cultureel afwisselend vestigingsklimaat.

image-total

Het Masterplan Kust en Erfgoed beschrijft op de schaal van Nederland de belangrijkste cultuurhistorische kenmerken, zoals landschappelijke kenmerken en structuren, kenmerkende ontsluitingspatronen, verdedigingswerken en karakteristieken van eilanden en kustplaatsen. Op basis hiervan hebben we samen met de betrokken partijen een aantal principes ontwikkeld om cultuurhistorie beter voor het voetlicht te brengen en een inspiratiebron te laten zijn bij planontwikkeling. Voor de drie deelgebieden van de kust: het Waddengebied, de Hollandse Kustboog en de Zuidwestelijke Delta, zijn deze principes uitgewerkt tot een koers. De drie koersen worden geïllustreerd met ontwerpverkenningen voor Zandvoort, Hoek van Holland, Vlissingen-Breskens en de Eemsmonding. Daarnaast hebben we het toekomstperspectief vertaald in een aantal handvatten voor de omgang  cultuurhistorische structuren en systemen die over provinciegrenzen heengaan. Hiervoor is actieve samenwerking tussen provincies en andere stakeholders gewenst.

Gerelateerde projecten

Gebiedsbiografie NOVEX-gebied regio Zwolle

Maasdijk tussen Cuijk en Ravenstein veilig en beleefbaar

Verdichting en vergroening: Transformatie Hembrugterrein

Klimaatadaptatie Waddenkustgebied in de 21ste eeuw

Een sterke Lekdijk bij Salmsteke

Groenplan Groningen

Landschapsbiografie Kalmthoutse Heide vormt basis Masterplanproces Nationaal Park

Ontwerp voor Stinspark Zwolle

Landschapsvisie Nationaal Park Drentsche Aa

Rotterdam klimaatadaptief in 2060

Selwerd - de Groene Stempel

Landschapsbiografie en ontwikkelvisie voor zuidelijk deel Kempense Heuvelrug

Aantrekkelijk scenario voor de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart

Twickel – Overpark

Inrichtings- en beheerplan Strubben Kniphorstbosch

Inrichtings- en beheerplan Balloërveld

De aanhechting van Assen op het Drentsche Aa-gebied

Ruimtelijke visies Deltaprogramma Rivieren

Landschapsanalyse Koloniën van Weldadigheid

Ontwikkelvisie Waterfront Ravenstein

Inpassing Flintenwaand Gasselterveld in het landschap

Oorlogsmonument Anloo

Ontwerp nieuwe terp Keyserkerk Middenbeemster

Landschapsvisie noordelijke Maasvallei

Inventarisatie waarden en beleid Nederlandse kust

Deltaplan Hoge Zandgronden: ontwerpende verkenning zoetwateroplossingen

Gebiedsvisie Groninger Waddenkust

Agenda IJsselmeergebied 2050

Strategieontwikkeling Deltaprogramma IJsselmeergebied

Ruimtelijke toekomstvisie Beetsterzwaag en Olterterp

De rivier als Getijdenpark Rotterdam

Toekomstscenario's voor buitenplaats Elswout

Cultuurhistorie inspiratie voor natuurontwikkeling en watersystemen in de Langstraat

Integrale visie Stadsranden Netwerkstad Twente