Ruimtelijke visies Deltaprogramma Rivieren

Voor het Deltaprogramma Rivieren hebben wij, samen met Acacia Water, in een aantal gebiedssessies met de regio twee extreme ruimtelijke visies ontwikkeld: wat gebeurt er als je alle opgaven oplost met dijken, en wat gebeurt er als je alle opgaven oplost door rivierverruiming (uiterwaarden uitgraven).
Naast het maken van deze visies, hebben we de maatregelenpakketten van DPR beoordeeld en voorstellen gedaan voor aanpassingen daarvan.

Locatie

Noord-Brabant

Opdrachtgever

Provincie Noord-Brabant

Partners

Acacia Water (hydrologie)

Oppervlakte

8.700 ha

Ontwerpjaar

2012-2013

Uitvoering

2015-2100

Het Deltaprogramma Rivieren (DPR) heeft als doel Nederland tot 2100 voldoende te beschermen tegen overstroming vanuit de grote rivieren en van voldoende zoetwater te voorzien.

image-part
image-part

Bij de Ruimtelijke Visie 'Doe Meer Met Dijken' hebben we ingezet op het handhaven en versterken van de grote diversiteit aan landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Daarbij is een genuanceerde aanpak nodig die recht doet aan de grote landschappelijke diversiteit. Tegelijkertijd moet de veelheid aan gekozen oplossingen er niet toe leiden dat er een versnipperd dijkbeeld ontstaat. Het gaat om het zoeken naar de juiste nuance, het zoeken naar de eenheid in verscheidenheid en het maken van afwegingen op het juiste schaalniveau.

Het landschap van het winterbed van de rivieren is voor een belangrijk deel door geomorfologische processen bepaald. De 19e en 20e eeuwse kanalisaties hebben daar een extra landschappelijke laag aan toegevoegd.

image-part

In de ruimtelijke Visie 'Ruimte Voor De Rivier Plus' hebben we ingezet op het benutten van deze landschappelijke en geomorfologische karakteristieken en kanalisatiestructuren van de Maas om een robuust landschappelijk raamwerk te ontwikkelen, waarin bestaande en toekomstige functies in onderlinge afstemming een plek te krijgen en onverwachte ontwikkelingen kunnen worden opgevangen.

image-total

In de daaropvolgende fase hebben we samen met de regio de Voorkeursstrategie ontwikkeld. Op basis van de twee ruimtelijke visies, en met behulp van een door Acacia Water ontwikkelde rekenmodule, waren we in staat om in een interactief proces tot een maatregelenpakket te komen dat gedragen wordt door de regio, dat de wateropgave oplost en dat in dienst staat van de gewenste toekomstige landschappelijke, recreatieve en natuurlijke ontwikkeling van de Maas.

Gerelateerde projecten