Groenplan Groningen

Gezond dus Groen op weg naar 2050

Groningen maakt werk van het vergroenen van de gemeente. ‘Groen’ als een strategie om bij te dragen aan klimaatadaptatie, biodiversiteit, meer bewegen en elkaar ontmoeten. Strootman Landschapsarchitecten maakte een plan waarin veel aandacht is voor verbetering van ecologische kwaliteiten en versterking van het groen in wijken waar gezonder ouder worden in vergelijking met rest van de stad achter loopt. Het plan hebben wij opgedeeld in vier instrumenten met algemene principes, procesmaatregelen en aandachtsgebieden. Het Groenplan dat wij maakten voor - en samen met - de gemeente is een integraal plan, dat zorgt voor meer, beter en bereikbaarder groen en anticipeert slim op de stedelijke ontwikkeling van het komende decennium.

Locatie

Gemeente Groningen

Opdrachtgever

Gemeente Groningen

Partners

Gemeente Groningen

Oppervlakte

180 km2

Ontwerpjaar

2020

Uitvoering

2020-2050

De druk op de buitenruimte is hoog: Groningen gaat flink groeien, maar niet buiten de grenzen van dorp en steden. De hoge ambitie om tegelijkertijd te zorgen voor meer en beter groen binnen de gemeentegrenzen is een grote opgave. In het Groenplan  zijn concrete acties vastgelegd. Binnen de periode van het coalitieakkoord wil men op jaarbasis 100.000 vierkante meter openbare ruimte toevoegen; 30.000 vierkante meter groen en elk jaar 1.000 bomen (waarvan deels in particuliere tuinen).

image-part
image-total

Het plan is opgebouwd uit vier instrumenten voor een groener Groningen: een robuust groen netwerk; aantrekkelijke en diverse groengebieden; gezonde woon-, werk- en winkelgebieden; toekomstbestendig en toegankelijk landelijk gebied.
Voor elk instrument zijn algemene principes opgesteld die in deelkaarten nader worden toegelicht. Deze blijven richtinggevend voor nieuwe en huidige (bouw)projecten. Denk bijvoorbeeld aan ‘elk park zijn eigen programma’ en ‘meer biodiversiteit in bebouwd gebied’. Vervolgens zijn per instrument aandachtsgebieden aangewezen, die verder worden uitgewerkt en toegelicht in het uitvoeringsplan.

image-part
image-total

Een groene gemeente is een aantrekkelijke gemeente; een kans die Groningen ook in economisch opzicht wil munten. Met het plan is Groningen genomineerd om innovatiehoofdstad van Europa te worden. Wij adviseren de gemeente om te starten met de makkelijkste en de moeilijkste opgave. Zo grijp je laaghangend fruit waarmee je snel kunt laten zien dat het je menens is en pak je ook opgaven bij de kop die belangrijk zijn, maar veel voorbereidingstijd vragen. Projecten in het uitvoeringsplan variëren van laaghangend fruit, zoals het vergroenen van schoolpleinen of het herstel van houtwallen in Haren, maar ook het maken van een plan voor een groenere Westerhaven.

Gerelateerde projecten

Maasdijk tussen Cuijk en Ravenstein veilig en beleefbaar

Inrichtingsplan openbare ruimte Barendrecht De Stationstuinen

Verdichting en vergroening: Transformatie Hembrugterrein

Klimaatadaptatie Waddenkustgebied in de 21ste eeuw

Een sterke Lekdijk bij Salmsteke

Masterplan Op Stoom Goor

Landschapspark De Rotte

Waterfront en Kade 05 Harderwijk

Een royale laan als groene entree voor Amstelveen

Rotterdam klimaatadaptief in 2060

Selwerd - de Groene Stempel

Intieme binnenplaats Lindehof Utrecht

Verrassende binnenwereld woonblok Leeuweplaats Utrecht

Visie Leeuwesteyn Noord - Utrecht

Landschapspark Pauwels

De aanhechting van Assen op het Drentsche Aa-gebied

Ruimtelijke visies Deltaprogramma Rivieren

Ontwikkelvisie Waterfront Ravenstein

Gebiedsagenda Maasoeverpark

Landschappelijk raamwerk Westflank Haarlemmermeer

Stedenbouwkundig plan Heiloo Zandzoom met landschappelijke vensters

Herinrichting Eibergsestraat Haaksbergen

Structuurvisie Haaksbergen 2030

Ruimtelijke bouwstenen Vallei en Heuvelrug

Natuur terug de woonwijk in: Haarlem Italiëlaan

Het Aarplein Alphen ad Rijn: ontwerp voor woningen en functioneel plein

Entree van Ugchelen

Stedenbouwkundig plan Hengelose Es-Noord zorgt voor verbinding park en stad

Landschappelijke inpassing ontwikkelingen Losser Oldenzaal

Structuurvisie Wijdemeren

Mill Zuid Ruimtelijke Verkenning

’t Kavelt in Mill: wonen in een arboretum

Dorps wonen aan Limmense linten

Stadsboulevard Assen

Landschapspark De Zendersche Esch

Heiloo Zuiderloo

Dorpsuitbreiding Buurse

Nijverdal aan de Regge

Deltaplan Hoge Zandgronden: ontwerpende verkenning zoetwateroplossingen

Gebiedsvisie Groninger Waddenkust

Agenda IJsselmeergebied 2050

Strategieontwikkeling Deltaprogramma IJsselmeergebied

De rivier als Getijdenpark Rotterdam

Masterplan Kust en erfgoed

Structuurvisie en herinrichting openbare ruimte Keldonk

Ontwikkelingsvisie en herinrichting openbare ruimte Zijtaart

Cultuurhistorie inspiratie voor natuurontwikkeling en watersystemen in de Langstraat

Stedenbouwkundige plannen openbare ruimte en supervisie Meerstad Groningen

Nieuw landgoed Steenbergen

Ontwerp voor eerste deelplan PARK21 Haarlemmermeer

Integrale visie Stadsranden Netwerkstad Twente

Ontwerp buitenruimte stadsvernieuwing Amsterdam: Bekkerslocatie