Herinrichting Eibergsestraat Haaksbergen

De Eibergsestraat in de kern van Haaksbergen heeft een groot waterprobleem. Bij heftige regenval kan het water niet weg omdat het rioolstelsel overbelast is. Wij hebben verkend hoe het waterprobleem aangepakt kan worden in combinatie met het verzilveren van de kansen en ambities voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid.

Locatie

Gemeente Haaksbergen

Opdrachtgever

Gemeente Haaksbergen

Oppervlakte

10 ha

Ontwerpjaar

2015

Uitvoering

2015-

De gemeente Haaksbergen draagt de zorg voor de afvoer van hemelwater in het stedelijk gebied. Op dit moment ligt er voor het grootste deel een gemengd rioolstelsel. Hierdoor wordt bijna al het hemelwater via de RWZI afgevoerd naar het bekensysteem ten noorden van Haaksbergen, buiten de bebouwde kom. Dit betekent dat het hemelwater niet de kans krijgt om te infiltreren op de plaats waar het valt.

image-part

De gemeente wil graag het hemelwater bovengronds gaan afvoeren en lokaal infiltreren. Deze wens brengt echt zodanige kosten met zich mee, dat ingrepen om dit te realiseren alleen gefaseerd en pas over lange termijn uitgevoerd kunnen worden.

Na een piekbui staat de straat op een aantal plekken blank omdat het rioolstelsel overbelast is. Ook verkeerskundig en ruimtelijk laat de straat te wensen over. Het wegprofiel is erg breed waardoor er vaak te hard gereden wordt. Het beeld is stenig en er is een ambitie om de straat groener en lommerrijker te maken. De Eibergsestraat is hierdoor de aangewezen plek om integraal naar het waterprobleem te kijken in plaats van sectoraal.

image-part
image-part

Met de deeluitwerking ‘Eibergsestraat’ heeft Strootman op hoofdlijnen verkend hoe we het waterprobleem kunnen aanpakken in combinatie met het verzilveren van de kansen en ambities voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. In nauwe samenwerking met de gemeente en de wijkraad is een palet aan integrale oplossingsrichtingen (bouwstenen) opgesteld, welke een onderlegger vormen voor toekomstige ontwikkelingen in de Eibergsestraat. Tevens zijn ze bruikbaar als inspiratiedocument voor de andere radialen in Haaksbergen en bij het oplossen van waterproblemen in stedelijk gebied.

Gerelateerde projecten