Stadsranden Netwerkstad Twente

De stadsranden van de Netwerkstad Twente vormen bijzondere en dynamische overgangszones met zowel stedelijke als landelijke kenmerken. Om kansen te verzilveren, is het zaak plannen in samenhang te ontwikkelen. Wij smeedden afzonderlijke plannen aaneen tot een integrale visie met zes componenten. Op diverse plaatsen hebben wij voorstellen gedaan voor het herstel van het natuurlijke watersysteem en voor het koppelen van recreatieve routes daaraan. Een opmaat naar een klimaatbestendig Twente.

Locatie

Stadsranden Netwerkstad Twente

Opdrachtgever

Regio Twente, gemeenten Almelo, Borne, Hengelo, Enschede en Oldenzaal, Ministerie van I en M, provincie Overijssel, en Waterschap Regge en Dinkel

Partners

Radar, bureau voor sociale vraagstukken

Oppervlakte

100.000 ha

Ontwerpjaar

2010-2011

Uitvoering

2012-

De stadsranden van de Netwerkstad Twente vormen bijzondere en dynamische overgangszones met zowel stedelijke als landelijke kenmerken. Hier zijn kansen voor wonen, recreatie en toerisme, nieuwe vormen van stadsrandeneconomie als vervanging van de landbouw en als uitloopgebied van de stad.

image-part
image-part

In de integrale visie die wij maakten voor alle stadsranden van de Netwerkstad spelen zes componenten een belangrijke rol: Groene lobben, Groene Wiggen, Verbeteren van de overgang stad-land, Verwevingszone stad-natuur, Recreatief netwerk: rondjes, Recreatief netwerk: radialen. Deze visie genereert nieuwe projecten en geeft in belangrijke mate sturing aan de reeds lopende projecten.

Ruimtelijke ontwikkelingen in de stadsrand zijn vaak moeilijk stuurbaar. Daarom is het goed om in de omgeving van de stad, in de overgangszone naar het buitengebied, duurzame recreatieve en landschappelijke structuren te ontwikkelen, die onafhankelijk zijn van deze ontwikkelingen.  De mazen in het netwerk kunnen flexibel worden ingevuld: vaak zal dit landbouw zijn maar er kan ook worden gebouwd, zolang het netwerk maar wordt gerespecteerd. Het netwerk zelf is duurzaam, de omgeving van het netwerk kan van kleur verschieten. 

image-part
image-part

Het buitengebied wordt steeds belangrijker als stedelijk uitloopgebied voor de stedeling die op zoek is naar rust, bezinning en vertier. Daarvoor is een hoge recreatieve kwaliteit van het buitengebied van belang maar ook een goede bereikbaarheid. De toegankelijkheid van het buitengebied vanuit de stad kan op veel plaatsen sterk worden verbeterd. Het gaat daarbij om relatief eenvoudige verbindingen in een aangename setting. 

De Netwerkstad Twente ligt op de overgang van hoog naar laag. Het oost-west lopende bekensysteem is een belangrijke ruimtelijke drager in de visie. Op veel plaatsen zijn voorstellen gedaan voor herstel van het natuurlijke watersysteem, ook in en door steden, en voor het koppelen van recreatieve routes daaraan. Het watersysteem wordt duurzamer gemaakt, met ruimere mogelijkheden om water vast te houden en te bergen, waardoor dit deel van Twente klimaatbestendiger wordt.

image-part

Het Twentse cultuurlandschap is aantrekkelijk voor bewoners en toeristen, door zijn variatie, ouderdom, landgoederen, bossen en beken. In de visie op de stadsranden van de Netwerkstad worden de contrasten tussen de jonge en oude ontginningen verder aangezet, en krijgt het oost-west lopende bekensysteem meer ruimte. Essen en kampen zijn nadrukkelijk op de kaart gezet als de oudste en cultuurhistorisch meest waardevolle delen van het landschap. Veel essen en kampen in de omgeving van de steden zijn de afgelopen honderd jaar bebouwd geraakt. De onbebouwde groene lobben van sommige steden zijn daardoor dubbel interessant: ze vormen groene routes én het zijn plekken waar nog een landschap ligt dat honderd jaar geleden rond de hele stad lag.

image-total

Wij hebben naast het opstellen van een visie ook de mogelijkheid verkend om delen van de stadsranden van de Netwerkstad aan te wijzen als Rijksbufferzone. Binnen de Netwerkstad Twente liggen twee gebieden waar extra inspanningen nodig zijn om het aaneengroeien van stedelijke gebieden te voorkomen: De Groene Poort, tussen Borne en Almelo, en de Groene Kern, tussen Oldenzaal, Hengelo en Enschede.

Gerelateerde projecten

Samen aan de slag met de kust en voordelta in Zeeland en Zuid-Holland

Masterplan Op Stoom

Rotterdam in 2060

Hembrugterrein

Een sterke Lekdijk bij Salmsteke

Klimaatadaptatie in het Waddenkustgebied

Groenplan Groningen

Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta

Lindehof

Leeuweplaats

Leeuwesteyn Noord

Landschapspark De Rotte

Landschapspark Pauwels

Binnenrotte Rotterdam

Hortus Veemarkt Utrecht

Deltaprogramma Rivieren

Centrumplan Emmeloord

Waterfront Ravenstein

Gebiedsagenda Maasoeverpark

Westflank Haarlemmermeer

Schipbeek – stuw Nieuwe Sluis

Heiloo Zandzoom

Structuurvisie Haaksbergen 2030

Haaksbergen Eibergsestraat

Vallei en Heuvelrug

Marker Wadden

Haarlem Italiëlaan

Het Aarplein

Entree van Ugchelen

Toeristische visie Noordoost Brabant

Spoorbeeld - visie

Hengelose Es-Noord

Stadsrand Losser-Oldenzaal

Structuurvisie Wijdemeren

Mill Zuid Ruimtelijke Verkenning

’t Kavelt in Mill

Dorps wonen aan Limmense linten

Twee structuurvisies Luchthaven Twente

Assen aan de Aa

Stadsboulevard Assen

Havenkanalen - bronnen van inspiratie

Zendersche Esch

Sneltram Utrecht

Heiloo Zuiderloo

Dorpsuitbreiding Buurse

Nijverdal aan de Regge

Deltaplan Hoge Zandgronden

Gebiedsvisie Groninger Waddenkust

Agenda IJsselmeergebied

Deltaprogramma IJsselmeergebied

De rivier als Getijdenpark

Masterplan Kust en erfgoed

Elswout

Dorpscentrum Keldonk

Dorpscentrum Zijtaart

Ruimtelijke perspectieven Laag Holland

Rondweg Borne Zenderen

Drinkwatervoorziening Overijssel

Meerstad Groningen

Nieuw landgoed Steenbergen

PARK21

Bekkerslocatie

Langstraat