Integrale visie Stadsranden Netwerkstad Twente

De stadsranden van de Netwerkstad Twente vormen bijzondere en dynamische overgangszones met zowel stedelijke als landelijke kenmerken. Om kansen te verzilveren, is het zaak plannen in samenhang te ontwikkelen. Wij smeedden afzonderlijke plannen aaneen tot een integrale visie met zes componenten. Op diverse plaatsen hebben wij voorstellen gedaan voor het herstel van het natuurlijke watersysteem en voor het koppelen van recreatieve routes daaraan. Een opmaat naar een klimaatbestendig Twente.

Locatie

Stadsranden Netwerkstad Twente

Opdrachtgever

Regio Twente, gemeenten Almelo, Borne, Hengelo, Enschede en Oldenzaal, Ministerie van I en M, provincie Overijssel, en Waterschap Regge en Dinkel

Partners

Radar, bureau voor sociale vraagstukken

Oppervlakte

100.000 ha

Ontwerpjaar

2010-2011

Uitvoering

2012-

De stadsranden van de Netwerkstad Twente vormen bijzondere en dynamische overgangszones met zowel stedelijke als landelijke kenmerken. Hier zijn kansen voor wonen, recreatie en toerisme, nieuwe vormen van stadsrandeneconomie als vervanging van de landbouw en als uitloopgebied van de stad.

image-part
image-part

In de integrale visie die wij maakten voor alle stadsranden van de Netwerkstad spelen zes componenten een belangrijke rol: Groene lobben, Groene Wiggen, Verbeteren van de overgang stad-land, Verwevingszone stad-natuur, Recreatief netwerk: rondjes, Recreatief netwerk: radialen. Deze visie genereert nieuwe projecten en geeft in belangrijke mate sturing aan de reeds lopende projecten.

Ruimtelijke ontwikkelingen in de stadsrand zijn vaak moeilijk stuurbaar. Daarom is het goed om in de omgeving van de stad, in de overgangszone naar het buitengebied, duurzame recreatieve en landschappelijke structuren te ontwikkelen, die onafhankelijk zijn van deze ontwikkelingen.  De mazen in het netwerk kunnen flexibel worden ingevuld: vaak zal dit landbouw zijn maar er kan ook worden gebouwd, zolang het netwerk maar wordt gerespecteerd. Het netwerk zelf is duurzaam, de omgeving van het netwerk kan van kleur verschieten. 

image-part
image-part

Het buitengebied wordt steeds belangrijker als stedelijk uitloopgebied voor de stedeling die op zoek is naar rust, bezinning en vertier. Daarvoor is een hoge recreatieve kwaliteit van het buitengebied van belang maar ook een goede bereikbaarheid. De toegankelijkheid van het buitengebied vanuit de stad kan op veel plaatsen sterk worden verbeterd. Het gaat daarbij om relatief eenvoudige verbindingen in een aangename setting. 

De Netwerkstad Twente ligt op de overgang van hoog naar laag. Het oost-west lopende bekensysteem is een belangrijke ruimtelijke drager in de visie. Op veel plaatsen zijn voorstellen gedaan voor herstel van het natuurlijke watersysteem, ook in en door steden, en voor het koppelen van recreatieve routes daaraan. Het watersysteem wordt duurzamer gemaakt, met ruimere mogelijkheden om water vast te houden en te bergen, waardoor dit deel van Twente klimaatbestendiger wordt.

image-part

Het Twentse cultuurlandschap is aantrekkelijk voor bewoners en toeristen, door zijn variatie, ouderdom, landgoederen, bossen en beken. In de visie op de stadsranden van de Netwerkstad worden de contrasten tussen de jonge en oude ontginningen verder aangezet, en krijgt het oost-west lopende bekensysteem meer ruimte. Essen en kampen zijn nadrukkelijk op de kaart gezet als de oudste en cultuurhistorisch meest waardevolle delen van het landschap. Veel essen en kampen in de omgeving van de steden zijn de afgelopen honderd jaar bebouwd geraakt. De onbebouwde groene lobben van sommige steden zijn daardoor dubbel interessant: ze vormen groene routes én het zijn plekken waar nog een landschap ligt dat honderd jaar geleden rond de hele stad lag.

image-total

Wij hebben naast het opstellen van een visie ook de mogelijkheid verkend om delen van de stadsranden van de Netwerkstad aan te wijzen als Rijksbufferzone. Binnen de Netwerkstad Twente liggen twee gebieden waar extra inspanningen nodig zijn om het aaneengroeien van stedelijke gebieden te voorkomen: De Groene Poort, tussen Borne en Almelo, en de Groene Kern, tussen Oldenzaal, Hengelo en Enschede.

Gerelateerde projecten

Maasdijk tussen Cuijk en Ravenstein veilig en beleefbaar

Agroforestry + 1 = 3

Inrichtingsplan openbare ruimte Barendrecht De Stationstuinen

Verdichting en vergroening: Transformatie Hembrugterrein

Klimaatadaptatie Waddenkustgebied in de 21ste eeuw

Een sterke Lekdijk bij Salmsteke

Groenplan Groningen

Masterplan Op Stoom Goor

Landschapspark De Rotte

Waterfront en Kade 05 Harderwijk

Kansen voor blijvend groengebied tussen Duiven en Westervoort

Samen aan de slag met de kust en voordelta in Zeeland en Zuid-Holland

Integraal ruimtelijk perspectief A7-corridor Groningen - Midden-Groningen

Een royale laan als groene entree voor Amstelveen

Rotterdam klimaatadaptief in 2060

Selwerd - de Groene Stempel

Intieme binnenplaats Lindehof Utrecht

Verrassende binnenwereld woonblok Leeuweplaats Utrecht

Visie Leeuwesteyn Noord - Utrecht

Landschapspark Pauwels

Schetsontwerp voor de herinrichting van de Binnenrotte Rotterdam

De aanhechting van Assen op het Drentsche Aa-gebied

Ruimtelijke visies Deltaprogramma Rivieren

Ontwikkelvisie Waterfront Ravenstein

Gebiedsagenda Maasoeverpark

Landschappelijk raamwerk Westflank Haarlemmermeer

Langetermijnvisie voor de Nieuwe Sluis

Stedenbouwkundig plan Heiloo Zandzoom met landschappelijke vensters

Herinrichting Eibergsestraat Haaksbergen

Structuurvisie Haaksbergen 2030

Ruimtelijke bouwstenen Vallei en Heuvelrug

Natuur terug de woonwijk in: Haarlem Italiëlaan

Het Aarplein Alphen ad Rijn: ontwerp voor woningen en functioneel plein

Toeristische visie Noordoost Brabant

Spoorbeeld - visie

Entree van Ugchelen

Stedenbouwkundig plan Hengelose Es-Noord zorgt voor verbinding park en stad

Landschappelijke inpassing ontwikkelingen Losser Oldenzaal

Structuurvisie Wijdemeren

Mill Zuid Ruimtelijke Verkenning

’t Kavelt in Mill: wonen in een arboretum

Dorps wonen aan Limmense linten

Twee structuurvisies Luchthaven Twente

Landschapsontwerp voor Marker Wadden

Stadsboulevard Assen

Ontwerpvoorstellen havenkanalen Goeree-Overflakkee

Landschapspark De Zendersche Esch

Heiloo Zuiderloo

Dorpsuitbreiding Buurse

Nijverdal aan de Regge

Deltaplan Hoge Zandgronden: ontwerpende verkenning zoetwateroplossingen

Gebiedsvisie Groninger Waddenkust

Agenda IJsselmeergebied 2050

Strategieontwikkeling Deltaprogramma IJsselmeergebied

Visie op ruimtelijke inpassing sneltram Utrecht

De rivier als Getijdenpark Rotterdam

Masterplan Kust en erfgoed

Toekomstscenario's voor buitenplaats Elswout

Structuurvisie en herinrichting openbare ruimte Keldonk

Ontwikkelingsvisie en herinrichting openbare ruimte Zijtaart

Cultuurhistorie inspiratie voor natuurontwikkeling en watersystemen in de Langstraat

Veen en landbouw: ruimtelijke perspectieven Laag Holland

Ontwerpend onderzoek rondweg Borne Zenderen

Strategische verkenning drinkwatervoorziening Overijssel

Stedenbouwkundige plannen openbare ruimte en supervisie Meerstad Groningen

Nieuw landgoed Steenbergen

Ontwerp voor eerste deelplan PARK21 Haarlemmermeer

Ontwerp buitenruimte stadsvernieuwing Amsterdam: Bekkerslocatie