Stadsranden Netwerkstad Twente

De stadsranden van de Netwerkstad Twente vormen bijzondere en dynamische overgangszones met zowel stedelijke als landelijke kenmerken. Om kansen te verzilveren, is het zaak plannen in samenhang te ontwikkelen. Wij smeedden afzonderlijke plannen aaneen tot een integrale visie met zes componenten. Op diverse plaatsen hebben wij voorstellen gedaan voor het herstel van het natuurlijke watersysteem en voor het koppelen van recreatieve routes daaraan. Een opmaat naar een klimaatbestendig Twente.

Locatie

Stadsranden Netwerkstad Twente

Opdrachtgever

Regio Twente, gemeenten Almelo, Borne, Hengelo, Enschede en Oldenzaal, Ministerie van I en M, provincie Overijssel, en Waterschap Regge en Dinkel

Partners

Radar, bureau voor sociale vraagstukken

Oppervlakte

100.000 ha

Ontwerpjaar

2010-2011

Uitvoering

2012-

De stadsranden van de Netwerkstad Twente vormen bijzondere en dynamische overgangszones met zowel stedelijke als landelijke kenmerken. Hier zijn kansen voor wonen, recreatie en toerisme, nieuwe vormen van stadsrandeneconomie als vervanging van de landbouw en als uitloopgebied van de stad.

image-part
image-part

In de integrale visie die wij maakten voor alle stadsranden van de Netwerkstad spelen zes componenten een belangrijke rol: Groene lobben, Groene Wiggen, Verbeteren van de overgang stad-land, Verwevingszone stad-natuur, Recreatief netwerk: rondjes, Recreatief netwerk: radialen. Deze visie genereert nieuwe projecten en geeft in belangrijke mate sturing aan de reeds lopende projecten.

Ruimtelijke ontwikkelingen in de stadsrand zijn vaak moeilijk stuurbaar. Daarom is het goed om in de omgeving van de stad, in de overgangszone naar het buitengebied, duurzame recreatieve en landschappelijke structuren te ontwikkelen, die onafhankelijk zijn van deze ontwikkelingen.  De mazen in het netwerk kunnen flexibel worden ingevuld: vaak zal dit landbouw zijn maar er kan ook worden gebouwd, zolang het netwerk maar wordt gerespecteerd. Het netwerk zelf is duurzaam, de omgeving van het netwerk kan van kleur verschieten. 

image-part
image-part

Het buitengebied wordt steeds belangrijker als stedelijk uitloopgebied voor de stedeling die op zoek is naar rust, bezinning en vertier. Daarvoor is een hoge recreatieve kwaliteit van het buitengebied van belang maar ook een goede bereikbaarheid. De toegankelijkheid van het buitengebied vanuit de stad kan op veel plaatsen sterk worden verbeterd. Het gaat daarbij om relatief eenvoudige verbindingen in een aangename setting. 

De Netwerkstad Twente ligt op de overgang van hoog naar laag. Het oost-west lopende bekensysteem is een belangrijke ruimtelijke drager in de visie. Op veel plaatsen zijn voorstellen gedaan voor herstel van het natuurlijke watersysteem, ook in en door steden, en voor het koppelen van recreatieve routes daaraan. Het watersysteem wordt duurzamer gemaakt, met ruimere mogelijkheden om water vast te houden en te bergen, waardoor dit deel van Twente klimaatbestendiger wordt.

image-part

Het Twentse cultuurlandschap is aantrekkelijk voor bewoners en toeristen, door zijn variatie, ouderdom, landgoederen, bossen en beken. In de visie op de stadsranden van de Netwerkstad worden de contrasten tussen de jonge en oude ontginningen verder aangezet, en krijgt het oost-west lopende bekensysteem meer ruimte. Essen en kampen zijn nadrukkelijk op de kaart gezet als de oudste en cultuurhistorisch meest waardevolle delen van het landschap. Veel essen en kampen in de omgeving van de steden zijn de afgelopen honderd jaar bebouwd geraakt. De onbebouwde groene lobben van sommige steden zijn daardoor dubbel interessant: ze vormen groene routes én het zijn plekken waar nog een landschap ligt dat honderd jaar geleden rond de hele stad lag.

image-total

Wij hebben naast het opstellen van een visie ook de mogelijkheid verkend om delen van de stadsranden van de Netwerkstad aan te wijzen als Rijksbufferzone. Binnen de Netwerkstad Twente liggen twee gebieden waar extra inspanningen nodig zijn om het aaneengroeien van stedelijke gebieden te voorkomen: De Groene Poort, tussen Borne en Almelo, en de Groene Kern, tussen Oldenzaal, Hengelo en Enschede.

Gerelateerde projecten