Agenda Provinciaal Ruimtelijk Voorstel Utrecht

Ruimtelijk voorstel in het kader van het programma NOVEX

Er komen veel opgaven op de provincie Utrecht af. Voor input van de Nota Ruimte hebben wij daarom met Urhahn en CE Delft gewerkt aan de NOVEX Utrecht. De ‘Agenda Provinciaal Ruimtelijk Voorstel Utrecht’ is het derde tussenproduct op weg naar een ruimtelijk voorstel van de provincie Utrecht in het kader van het programma NOVEX.

Locatie

Provincie Utrecht

Opdrachtgever

Provincie Utrecht

Partners

Urhahn en CE Delft

Oppervlakte

144.915 ha.

Ontwerpjaar

2023

Uitvoering

2023 -

De ‘Agenda Provinciaal Ruimtelijk Voorstel Utrecht’ is een duiding van de integrale ruimtelijke opgaven waar de provincie voor staat. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen opgaven die raken aan de positie van Utrecht in Nederland en opgaven voor gebieden in de provincie Utrecht. Daarnaast zijn er agendapunten om die opgaven op zowel hoofdstructuur als gebiedsniveau aan te pakken. Deze agendapunten zijn geadresseerd aan zowel het Rijk als de provincie Utrecht. Zij bevatten acties op het gebied van omgevingsbeleid, randvoorwaarden en condities en nieuw onderzoek.

image-part
image-part

Samen met twee eerdere tussenproducten (Het ‘Scopedocument’ en de ‘Notitie Denkrichtingen, Uitdagingen en Kansen’) vormt de ‘Agenda Provinciaal Ruimtelijk Voorstel’ de contour voor Het Provinciaal Ruimtelijk Voorstel Utrecht. Het document helpt om van thematische uitdagingen en kansen naar duiding van integrale ruimtelijke opgaven te komen. Integrale ruimtelijke opgaven kunnen met behulp van een agenda angepakt worden doordat deze een agendering en actielijst bevat. De agendapunten bevatten acties op het gebied van omgevingsbeleid, randvoorwaarden en condities en aanvullend of nieuw onderzoek.

Het document sluit af met een blik vooruit naar het definitieve ruimtelijk voorstel van de provincie Utrecht en het ruimtelijk arrangement Rijk-provincie Utrecht. De kaartenreeks uit de voorgaande tussenproducten is verder uitgewerkt en aangevuld en bevat ondermeer twee opgavekaarten: één op nationaal niveau met de relaties tussen de provincie Utrecht en de omliggende landsdelen, en één op provinciaal niveau. Twee agendakaarten – ook weer op nationale en provinciale schaal - agenderen en adresseren de belangrijkste acties voor Rijksoverheid en/of provincie. Ook geven zijn aan waar nog nader onderzoek nodig is.