Integraal ruimtelijk perspectief A7-corridor Groningen - Midden-Groningen

Bouwstenen voor de ruimtelijke opgaven en gemeentelijke samenwerking voor het gebied oostflank Groningen en Midden-Groningen

Het landschap tussen Groningen en Hoogezand-Sappemeer is een dynamisch gebied. Het gebied wordt doorsneden door de A7 en ontwikkelingen in stad en ommeland zorgen voor nieuwe behoeftes zoals vestigingsplaatsen voor bedrijven ruimte voor woningbouw, duurzame energieopwekking en een recreatieve (vaar)verbinding tussen het Zuidlaardermeer en het Woldmeer. Om al die verschillende belangen in het landschap naast en met elkaar te laten bestaan, ook in de toekomst, hebben wij een integraal ruimtelijk perspectief gemaakt. We hebben dit gedaan in samenwerking met BURA Urbanism, Stec Groep en InVra plus en in opdracht van de gemeenten Groningen en Midden-Groningen.

Locatie

Het landschap tussen Groningen en Hoogezand-Sappemeer

Opdrachtgever

Gemeenten Groningen en Midden-Groningen

Partners

BURA Urbanism, Stec Groep en InVra plus

Oppervlakte

25.000 ha

Ontwerpjaar

2020-2021

Uitvoering

2021 -

Dit landschap van klei, veen, en beken, is zeker geen allemansvriend. Kijk je echter met een geduldige blik, dan ontvouwt zich een landschap met een zeer interessante geschiedenis, hoge natuurwaarden en bijzondere structuren. Een landschap dat wel zorg behoeft. Want zeker langs de A7-corridor en de kanalen is het ‘snelle landschap’ steeds dominanter geworden. Het ‘langzame landschap’ van het karakteristieke open landschap en dorpslinten staat hierdoor onder druk, met het risico dat het versnippert en verrommelt.

image-part

Zonder afstemming en regie, verdwijnen bestaande kwaliteiten. Bekeken vanuit een grotere schaal en in samenhang, kunnen deze plannen juist leiden tot een aantrekkelijk gebied. De opgaven, die variëren van het versterken van landschappelijke waarden, de woningbouwopgave en energietransitie tot aan klimaat en duurzaamheid, hebben we allemaal bij elkaar gebracht en in één integraal verhaal samengebracht. Daarbij hebben we vijf ambities en aanbevelingen geformuleerd als leidraad voor een duurzame, kwalitatieve, en integrale ontwikkeling van het projectgebied.

1. Een sterk en groen cultuurlandschap - Structureer ruimtelijke ontwikkelingen aan de hand van het cultuurlandschap. Het kenmerkende lintenlandschap geeft hier meer dan genoeg aanleiding voor. Houd de linten stevig en zet ze in als structurerend element. Vanwege de openheid van het landschap betekent bouwen ook altijd dat je moet bouwen aan het landschap. Zet dus stevige landschapselementen in om nieuwe ontwikkelingen goed in te passen.

image-part
image-part

2. Zachte overgang stad en ommeland met sterke entrees - Maak een helder, groen, robuust netwerk van groenblauwe ‘entrees’ en groene lobben, zodat de stedeling op een aangename manier naar buiten kan en natuur naar binnen, en geef die planologische bescherming.

3. Een klimaatpositieve laagveengordel - Koppel opgaven aan elkaar en maak de laagveengordel klimaatpositief. Zet opgaven, zoals de vaarverbinding, in als middel om andere doelen te behalen, zoals een hogere grondwaterspiegel, of meer natuurwaarden.

image-part
image-part

4. Een aantrekkelijke en toekomstbestendige werk- en/of woonomgeving - Draag zorg voor een aantrekkelijke leefomgeving die adaptief is voor toekomstige ontwikkelingen. Kijk eerst goed naar de terreinen die je hebt, richt die intensiever en slimmer in, waardoor toekomstbestendigheid van de werklocaties kan worden verbeterd. Profileer de terreinen nog sterker, en werk samen.

5. Een samenbindend recreatief netwerk - Verstevig het recreatief netwerk en daarmee de connectie tussen stad en ommeland. Maak de vaarverbinding tussen het Zuidlaardermeer en het Woldmeer onderdeel van een vaarnetwerk, die soms alleen met een kano te bevaren is. Zo kan er een kans ontstaan om de Hunze weer terug in het landschap te brengen, waardoor je vanuit de stad naar Westerbroek zou kunnen varen. Op deze wijze worden meerdere kansen verzilverd: de Hunze wordt hersteld, wat historisch en ecologisch waardevol is; en Westerbroek krijgt er met de vaarverbinding een stevige waterbuffer bij die bovendien het natuurareaal vergroot.

image-part
image-total

Ons ruimtelijk perspectief bevat een handreiking voor werklocaties, een uitwerking van een vaarnetwerk en een inspiratiekaart met 8 sleutelplekken waar de 5 ambities samenkomen.

Gerelateerde projecten