Strategische verkenning drinkwatervoorziening Overijssel

In drie werkateliers met zo’n 20 vertegenwoordigers uit verschillende organisaties, schetsten we toekomstscenario’s voor de drinkwatervoorziening in Overijssel na 2040. Nieuwe coalities kunnen de nu voorziene ontwikkelingen rondom het verlies aan capaciteit van een aantal winlocaties opvangen. Daarnaast liggen er diverse kansen op het terrein van multifunctionele winningen en duurzaamheid.

Locatie

provincie Overijssel

Opdrachtgever

DHV en ORG-ID

Oppervlakte

342.100 ha

De drinkwatervoorziening in Overijssel is goed geregeld: het drinkwater is van zeer hoge kwaliteit, zowel wat betreft gezondheids- als comfortparameters, vrijwel altijd beschikbaar, en goedkoop. De komende decennia kan hieraan meerwaarde worden gegeven door kansen te benutten en verbindingen aan te gaan met andere functies.

Wij hebben een strategische verkenning uitgevoerd naar de Drinkwatervoorziening in Overijssel na 2040.

image-part

In deze strategische verkenning is de huidige drinkwatervoorziening kritisch beschouwd tegen de achtergrond van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen in Overijssel en in de rest van de wereld. Het is een aanzet tot beweging, waarbij de verworvenheden van de huidige drinkwatervoorziening worden gekoesterd en tegelijkertijd mogelijkheden worden verkend om nieuwe kansen te benutten. In de strategische verkenning, waarvoor de basis is gelegd in drie intensieve werkateliers met zo’n 20 vertegenwoordigers uit belanghebbende organisaties, hebben we de consequenties van zeer uiteenlopende toekomstscenario’s voor de drinkwatervoorziening in beeld gebracht.

Het oprekken van de strakke kaders waarbinnen drinkwater nu wordt geproduceerd, maakt nieuwe samenwerkingen mogelijk, waaruit interessante nieuwe coalities kunnen ontstaan. Met deze insteek kunnen ook de nu voorziene ontwikkelingen rondom het verlies aan capaciteit van een aantal winlocaties worden opgevangen. Daarnaast liggen er diverse kansen op het terrein van multifunctionele winningen en duurzaamheid.

image-part

We hebben in dit project vooral onze energie gestoken in het toegankelijk maken en integreren van uiteenlopende specialistische kennis, het regisseren van een avontuurlijk planproces, en het denken in samenhangende mogelijke toekomsten. Bij de ontwikkeling van de strategische verkenning speelde het ‘ontwerp’ een bijzondere rol.

Gerelateerde projecten