Ontwerpend onderzoek rondweg Borne Zenderen

In opdracht van AtelierOverijssel hebben wij een verkennend onderzoek gedaan naar de ruimtelijke kwaliteiten van de geplande verbindingsweg A35 tussen Borne – Zenderen. De synergie tussen landschap en weg staat daarbij centraal.

Locatie

Borne/Zenderen, Overijssel

Opdrachtgever

AtelierOverijssel, Project Rond-het-dorp-wegen

Partners

Toon van der Horst (Goudappel Coffeng) en Ton Schaap

Oppervlakte

500 ha

Ontwerpjaar

2007

AtelierOverijssel is een werkplaats, waarin gewerkt wordt aan verbetering en behoud van de ruimtelijke kwaliteit in de provincie Overijssel. Voor het project Verbindingsweg A35 Borne – Zenderen is door AtelierOverijssel aan Strootman Landschapsarchitecten gevraagd een ontwerpend onderzoek te doen. Dit heeft het karakter van een ‘quick scan' en is gericht op de ruimtelijke kwaliteiten van de weg; de nieuwe landschappelijke synergie tussen weg en omgeving en de ontwikkelingen die de weg in de nabije en verre toekomst oproept.

image-part

De directe aanleiding tot het nadenken over een nieuwe weg bij Borne is een rigoureuze maatregel die wordt voorgesteld in het Structuurplan Uitbreiding Borne (2002). In dat plan is namelijk besloten om een ‘knip’ te maken in de huidige provinciale weg N743 tussen 'Bornsche Maten' en het centrum van Borne.

De visie ’Ruimtelijk ontwerp verbindingsweg Borne’ schetst in drie modellen een mogelijke ruimtelijke inpassing van het wegtracé waarbij de kwaliteiten van het bestaande landschap en toekomstige ontwikkelingen worden meegenomen. We hebben zeven uitgangspunten geformuleerd waaraan de modellen moeten voldoen. Dit zijn onder andere zuinig zijn op het bestaande landschap, per saldo minder verkeer in het gebied en de weg als een structuurdrager voor stedelijke ontwikkelingen.

image-part
image-total

De drie modellen laten zien tot welke kwaliteiten de benadering als gebiedsopgave kan leiden, en welke kwaliteiten kunnen ontstaan wanneer er aandacht wordt besteed aan de nieuwe ruimtelijke kwaliteiten van de weg. Het ontwerpen van een nieuwe weg is een kans om een mooie route vorm te geven, waarbij men volop kan genieten van het landschap. Tegen de achtergrond van nieuwe stedelijke ontwikkelingen biedt een gebiedsgerichte aanpak van de aanleg van de nieuwe weg bovendien kansen om het landschap steviger te maken.

Gerelateerde projecten