Samen aan de slag met de kust en voordelta in Zeeland en Zuid-Holland

Een verkenning van opgaven en kansen

Strootman Landschapsarchitecten en OAK consultants brachten in een verkennende studie de opgaven voor de toekomst voor de kust en voordelta van Zeeland en Zuid-Holland in beeld.

Locatie

Kust en voordelta van Zeeland en Zuid-Holland

Opdrachtgever

Provincie Zuid-Holland en Provincie Zeeland

Partners

OAK consultants

Oppervlakte

Ongeveer 2500 km2, waarvan het grootste deel zee

Ontwerpjaar

2022

Uitvoering

2022-

De kust en voordelta van Zeeland en Zuid-Holland zijn niet alleen prachtig, ze vervullen ook veel belangrijke rollen voor de bewoners van de beide provincies. De duinen zijn onmisbaar als kustverdediging en voorziening van drinkwater. De aaneengesloten natuurgebieden hebben een hoge biodiversiteit, waardevolle badplaatsen en havens, historische landgoederen en hoogwaardige landbouwgronden. En natuurlijk is het een aantrekkelijk recreatiegebied.

image-part
image-part

De toekomst komt echter met uitdagingen. Het klimaat verandert, er is een duurzame energie-opgave, de biodiversiteit staat onder druk en de landbouwsector zoekt nieuwe perspectieven. Al deze opgaven komen samen in de kustzone en worden geagendeerd in de Omgevingsagenda Zuidwest Nederland voor de provincies Zeeland en Zuid-Holland. Het Rijk en de provincies Zeeland en Zuid-Holland werken hierin samen, met als inzet een integrale benadering van de opgaven in de Kust en Voordelta.

Strootman Landschapsarchitecten en OAK consultants brachten in een verkennende studie de opgaven voor de toekomst voor de langere en kortere termijn in beeld. Dit betreffen bijvoorbeeld opgaven van woningbouw, natuurherstel, energietransitie en klimaatadaptatie. Veel van deze opgaven zijn nu al urgent en worden naar de toekomst toe groter. Voor veel van de opgaven worden ‘knikpunten’ in de toekomst voorzien: tot waar is de huidige strategie houdbaar en ‘oprekbaar’; en vanaf welk punt moet worden ingezet op een alternatief?

image-part
image-part

Vervolgens zijn er kansen voor de toekomst geformuleerd. Hierbij zijn de volgende drie criteria gehanteerd:

  1. Integrale, inhoudelijke meerwaarde: kan er meerwaarde voor verschillende functies worden gerealiseerd bij een integrale aanpak?
  2. Verbinding korte en lange termijn opgave: ligt de korte termijn opgaven in de lijn van de lange termijn opgave en is aanpak hiervan dus een ‘no regret’ maatregel?
  3. Meerwaarde samenwerking regio en Rijk: is de samenwerking tussen regio en rijk noodzakelijk en/of heeft deze meerwaarde, en is er interesse bij gebiedspartijen in de regio?

Op basis hiervan zijn er zeven synergiegebieden benoemd met de volgende kansen:

  1. Slim met sediment (in de ondiepe Noordzee)
  2. Integrale kwaliteitsimpuls voor kust en duin (in kust en duingebied)
  3. Zoet water als aanjager (in de binnenduinrand)
  4. Toekomstbestendige, verbrede landbouw en vitale dorpen (in de polder)
  5. De Noordzee-boerderij (op de Noordzee)
image-part

De mogelijkheden van deze synergiekansen zijn voor de verschillende gebieden in de Kust en Voordelta verkend. Om toekomstgericht te ontwikkelen en de synergiekansen te kunnen benutten, is een langjarig integraal gebiedsproces noodzakelijk. Bestaande gebiedsprocessen rond een specifiek thema (zoals waterveiligheid en stikstof) kunnen daarvoor momentum bieden. Het is van belang om als overheden, maatschappelijk partijen, ondernemers en bewoners samen oplossingen te vinden voor de opgaven in een gebied. Maar niet alles hoeft direct en kan tegelijkertijd. In de verkenning zijn aandachtspunten voor het vervolg opgenomen met een aantal concrete vervolgstappen.

Gerelateerde projecten