Deltaplan Hoge Zandgronden: ontwerpende verkenning zoetwateroplossingen

Kansrijke zoetwaterstrategie├źn met landschappelijke kwaliteit

Het Deltaprogramma heeft als doel Nederland in de komende decennia klimaatbestendig te maken. Strootman Landschapsarchitecten heeft een bijdrage geleverd aan Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) in Noord-Brabant, dat integraal onderdeel is van het Deltaprogramma Zoetwater. We hebben een ontwerpende verkenning uitgevoerd naar integrale, duurzame oplossingen voor de zoetwaterproblematiek op de Hoge Zandgronden van Zuid-Nederland.

Locatie

Noord-Brabant en Limburg

Opdrachtgever

Deltaplan Hoge Zandgronden (provincies, waterschappen, drinkwatermaatschappijen, Rijkswaterstaat en belangenorganisaties)

Partners

Vista, Van Paridon x de Groot, opdrachtgevers, stakeholders en onderzoeksinstituten

Oppervlakte

2 plangebieden van 55.000 hectare

Ontwerpjaar

2013-2014

Uitvoering

2015-2100

De hoge zandgronden in het oosten en het zuiden van Nederland behoren tot de droogste gebieden van ons land. Nu al is er in droge jaren een tekort aan water en doen zich problemen voor met de waterkwaliteit. Door klimaatverandering zullen deze problemen toenemen. Langere perioden van droogte en hogere temperaturen zullen ertoe leiden dat natuur, landbouw, maar ook industrie, scheepvaart, waterrecreatie, energievoorziening en drinkwaterwinning onder druk komen te staan.

Om een oplossing te vinden voor bovenstaande problematiek is in Zuid-Nederland in 2009 het project Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) gestart.

image-part
image-part

Tot voor kort lag de focus binnen Deltaplan Hoge Zandgronden voornamelijk op technische en sectorale watermaatregelen. De betrokken partijen hadden echter de behoefte om breder en integraler te kijken. Daarom heeft de Projectgroep DHZ aan ons bureau gevraagd om in ontwerpateliers integrale ruimtelijke concepten te ontwikkelen. In een tweedaags ontwerpatelier is in vier groepen gewerkt aan twee deelgebieden: Het Groene Woud en De Peel. De groepen bestonden uit deskundigen van verschillende disciplines (hydrologie, ecologie, landbouw, et cetera) zowel vanuit de betrokken ambtelijke organisaties als daarbuiten.

De uitkomsten van de ateliers zijn door ons uitgewerkt tot ruimtelijke principes, die ertoe moeten bijdragen dat de kansrijke zoetwaterstrategie├źn slim, effectief en effici├źnt zijn, passen bij het gebied, en een meerwaarde voor de landschappelijke kwaliteit hebben.

De principes zijn een hulpmiddel en inspiratiebron voor mensen die met een vergelijkbare problematiek aan de slag gaan. Een multidisciplinaire, organisatie-overstijgende, ontwerpende aanpak is daarbij onmisbaar, zodat maatwerk kan worden geleverd in de vorm van integrale, duurzame oplossingen voor de zoetwaterproblematiek in de hoge zandgronden.

image-part

Gerelateerde projecten