De rivier als Getijdenpark Rotterdam

Een natuurlijke en beleefbare rivier in een stedelijke omgeving

De Nieuwe Maas kennen we tegenwoordig vooral als rivier die ten dienste staat van de haven van Rotterdam. Een rivier waarvan de economische betekenis die van recreatie en ecologie ver overstijgt. Om deze waarden meer in balans te brengen, maakten wij samen met De Urbanisten en partijen uit de regio een plan voor de rivier als Getijdenpark. Ons raamwerk biedt uitzicht op een duurzame rivier met een meerwaarde voor de stad op het gebied van ecologie en recreatie, samenleving, economie, kennisontwikkeling en waterveiligheid.

Locatie

Maasmonding tussen Kinderdijk en Hoek van Holland

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Partners

In samenwerking met De Urbanisten

Oppervlakte

40 km lang

Ontwerpjaar

2016

Van oorsprong is het landschap in de Maas-Rijn delta een estuarium. Het is een dynamisch landschap dat zich kenmerkt door geleidelijke overgangen van zoet naar zout, van diep naar ondiep en van nat naar droog. Een landschap van erosie en sedimentatie onder invloed van de grote rivieren en de zee. Dat alles maakt het landschap rijk aan flora en fauna.

image-part
image-total

Deze dynamiek van het estuarium is eeuwenlang door mensen steeds verder beteugeld. Met de ontwikkeling van Rotterdam als havenstad is dit proces in een stroomversnelling geraakt. Deltawerken houden het water buiten de polders. De oevers van de Maas zijn veelal hard en voor de scheepvaart worden de vaarwegen op diepte gehouden. De rivier staat ten dienste van de haven en heeft daarmee een enorme economisch waarde, maar tegelijkertijd een geringe recreatieve en ecologische waarde.

image-part

Strootman Landschapsarchitecten en De Urbanisten hebben in samenwerking met partijen uit de regio een landschappelijk raamwerk ontwikkeld dat inspiratie biedt en richting geeft aan de vertaling van de ambitie om van de rivier een ‘Getijdenpark’ te maken. Daarin streven we naar het natuurlijker, meer beleefbaar, beter toegankelijk en aantrekkelijker maken van de rivier in de stedelijke omgeving.

Met het landschappelijke kader en de ontwerpprincipes die hierbij zijn ontwikkeld kan de komende decennia worden gebouwd aan een duurzame rivier met een meerwaarde voor de stad op het gebied van ecologie en recreatie, samenleving, economie en kennisontwikkeling en waterveiligheid.

Gerelateerde projecten