Een sterke Lekdijk bij Salmsteke

Natuur en recreatie in balans in dynamische uiterwaard

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) werkt onder de noemer ‘Sterke Lekdijk’ aan het versterken van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven. Daarnaast is het waterschap binnen het Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) ook een van de partijen die sinds 2015 met elkaar werken aan de ontwikkeling van de uiterwaard, grenzend aan de dijk bij Salmsteke. Het doel hier is een toekomstbestendige ecologische invulling met natte en droge natuur en ruimte voor recreatie. Strootman Landschapsarchitecten heeft samen met WSP en betrokkenheid van omwonenden een integraal ontwerp gemaakt met meerwaarde voor beide opgaven.

Locatie

Dijk en uiterwaarden Salmsteke

Opdrachtgever

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)

Partners

WSP
Mourik (uitvoering)

Oppervlakte

200 ha

Ontwerpjaar

2019-2020

Uitvoering

2021

De Lek tussen Amerongen en Schoonhoven meandert door een open landschap, met veel natuur- en cultuurhistorische. Buitendijks zijn er de uiterwaarden met (in potentie) bijzondere natuur door de getijdenwerking en rivierduinen binnendijks zijn de boerderijen, dorpen en steden, boomgaarden en weidegronden. Meerdere wielen en kleiputten herinneren hier aan de strijd tegen het water.

image-part
image-total

In het ontwerp voor dijk en uiterwaard staat de veiligheid van de dijk voorop.

De compacte herkenbare dijk in ons ontwerp heeft een primaat voor de fiets en zoveel mogelijk positieve impact op de omgeving. Bijvoorbeeld door het herstel van het dijkvoetmoeras, de continuïteit van het buitendijkse beheerpad en het toegankelijk maken voor de voetganger.

image-part
image-part

Bij de inrichting van de uiterwaard is gezocht naar een nieuwe symbiose tussen recreatie en natuur en een natuurlijke inrichting. Dat vertaalt zich naar kleiputten met natte natuurwaarden langs de dijkvoet, natuurlijke graslanden op de brede oeverwal en dynamische geul- en rivieroevers. De nieuwe getijdengeul bestaat uit twee armen, waarvan er een bestemd is als veilige zwemplek. De oevers zijn ingericht met rietgors en in de geul worden oude bomen of stobben als rivierhout hergebruikt om de rivierecologie te verrijken.

image-total

Het recreatiegedeelte wordt heringericht voor recreatie, parkeren en enkele evenementen met genoeg ruimte voor een horecapaviljoen bij het nieuwe strand. Hiervoor zijn door ons ruimtelijke voorwaarden opgesteld voor vormgeving en landschappelijke inpassing. Met de nieuwe Lekdijk ontstaat bij Salmsteke niet alleen een veilige dijk, maar ook een locatie die vertier biedt aan iedereen, het hele jaar door. Een gebied om te wandelen - langs de kleiputten, over de recreatieterp en ten noorden van de geul - en te struinen door de natuurlijke graslanden. (droneopnamen door Ton van Es)

Gerelateerde projecten