Inventarisatie waarden en beleid Nederlandse kust

Als gevolg van gewijzigde bevoegdheden voor de ruimtelijke ontwikkeling van de kust, is in 2015 het Kustpact in het leven geroepen. Dit geeft aan hoe er een goede verdeling kan komen van publieke (bestuurlijke) en maatschappelijke verantwoordelijkheden. Strootman Landschapsarchitecten leverde drie inhoudelijk bouwstenen aan die dit pact ondersteunen.

Locatie

Zandige kustlijn van Nederland

Opdrachtgever

Zandige kustlijn van Nederland

Oppervlakte

40.000 ha

Ontwerpjaar

2016

De Nederlandse kust is prachtig en uniek, ook in internationaal opzicht, door zijn ontstaansgeschiedenis, de erosie, de sedimentatie, de golven en de wind, en de manier waarop de Nederlanders daar in de loop van de eeuwen mee om zijn gegaan. Onze kust is ook één van de meest kenmerkende, grote en gave ruimtelijke structuren die Nederland rijk is. Het Nederlandse kust- en duingebied beslaat zo’n 40.000 hectare, ongeveer 1% van het totale Nederlandse grondgebied. Een groot deel daarvan ligt dicht tegen de dichtbebouwde Randstad aan.

image-part

Na het ontwerp-besluit van de minister van IenM in december 2015 over de gewijzigde bevoegdheden voor de ruimtelijke ontwikkeling van het kustfundament ontstond onrust. Als reactie daarop is in de zomer van 2016 een Kustpact gesloten: een convenant over de ruimtelijke kwaliteit van het kustgebied. Het Kustpact geeft aan hoe er een goede verdeling kan komen van publieke (bestuurlijke) en maatschappelijke verantwoordelijkheden. Hieraan ligt een analyse en bevestiging van de gedeelde waarden die aan het kustgebied worden toegekend, ten grondslag. Het Kustpact is een vertrekpunt.

image-total
image-part

Vanuit het Kustpact trekken partijen met elkaar om een gemeenschappelijke koers te varen in de actieve bescherming en het zorgvuldige beheer van de kust. Ook streven zijn naar zorgvuldige ontwikkeling van de kustecologie en -economie. Draagvlak en zorgvuldigheid zijn belangrijke voorwaarden voor een goed verloop van dat traject. Om goede afspraken in het pact te ondersteunen heeft Strootman Landschapsarchitecten drie inhoudelijke bouwstenen uitgewerkt. Dit gebeurde in opdracht van het ministerie van IenM en in nauwe samenwerking met de betrokken overheden en vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties.

Deze bouwstenen zijn: 1. een cartografische en uitgeschreven analyse van de kernkwaliteiten en collectieve waarden van het kustgebied; de partijen noemen in het bijzonder de natuur, het erfgoed, de waterwinning, de veiligheid, de recreatie en het toerisme, maar ook landschappelijke waarden als rust, donkerte, stilte en weidsheid; 2.een cartografische ‘montage’ van het vigerende omgevingsbeleid ten aanzien van de kust en een analyse van het beeld dat daaruit voortvloeit; 3. een beargumenteerde begrenzing van het gebied dat als kust kan worden aangeduid, in het besef dat Nederland drie verschillende kustsystemen rijk is en mede in het licht van de aanleiding tot het Kustpact.

Gerelateerde projecten