Principes voor ontwikkeling nieuwe erven op historisch landgoed Singraven

Rood voor Groen

Landgoed Singraven is een prachtig en eeuwenoud landgoed van 500 hectare groot. Voor een gezonde exploitatie van het landgoed, met behoud van openstelling voor het publiek, worden op een aantal plekken woningen gebouwd. Nieuwbouw, maar ook herbestemming in een landschappelijk zo hoogwaardige omgeving, vereisen zorgvuldige inpassing. Op basis van onderzoek dat we uitvoerden met SchipperDouwes Architecten, formuleerden we principes. Deze geven richting aan maatvoering en volumes, clustering van eenheden, positionering en het vormgeven van grenzen tussen openbaar en privé, de ontsluiting en beplanting.

Locatie

Singraven

Opdrachtgever

BOEi (restaureren en herbestemmen van cultureel erfgoed)

Partners

SchipperDouwes

Oppervlakte

500 ha

Ontwerpjaar

2016

Uitvoering

2016-2023

Slim gebruik makend van een meander in de Dinkel, staat op ongeveer 500 ha huis en omringend land van Het Singraven. Ruim de helft van het landgoed is bos - de rest is voornamelijk landbouwgrond en natuur.

De laatste particuliere bewoner, W.F. Laan, heeft het landgoed in 1956 overgedragen aan de Stichting Edwina van Heek. Die stichting spant zich in voor de instandhouding van dit waardevolle cultureel erfgoed. 

image-part

In de loop der jaren is voor Landgoed Singraven een structureel exploitatietekort ontstaan. Een oplossing hiervoor is noodzakelijk om in de toekomst openstelling voor het publiek te kunnen waarborgen, waarvoor ook de nodige verbeteringen van het landgoed zelf nodig zijn. Tussen 2016 en 2023 zal BOEi in samenwerking met de Stichting Edwina van Heek daarom op een tiental plekken op het landgoed woningen gaan bouwen. Het gaat daarbij zowel om nieuwe bebouwing op nieuwe erven, als om herbestemming van bestaande bebouwing op bestaande erven. De erfpachtinkomsten die hieruit voortvloeien, zullen openstelling voor het publiek mogelijk blijven maken. Ook bieden deze de kans om groene projecten uit te voeren. Het landgoed zal hiermee in de toekomst financieel zelf de broek op kunnen houden zonder structureel een beroep op subsidies te hoeven doen.

image-total

Strootman landschapsarchitecten heeft in samenwerking met SchipperDouwes architecten een globale verkenning verricht, die inzicht biedt in de bestaande kwaliteiten en kenmerken van het landgoed, en principes ontworpen waarmee de nieuwe bebouwing op een verantwoorde manier kan worden ingepast in het landschap. Deze verkenning is gestoeld op een zorgvuldige analyse van de historische havezaten die in het landgoed zijn opgenomen. Daarnaast is de rijke gelaagdheid van landschapstypen onderzocht, zoals het oude hoevelandschap, het maten- en flierenlandschap en het historische parklandschap. De principes die hieruit zijn voortgekomen geven richting aan de landschappelijke inpassing van de erven op het gebied van afmetingen erven en bouwvolumes, optimale maatvoering van bouwvolumes, clustering van wooneenheden tot ensembles, positionering van gebouwen, vormgeven van de grens openbaar-privé/collectief, parkeren, ontsluiting en beplanting. Hiermee komt de concrete invulling en de daadwerkelijke realisatie van woningen een stap dichterbij.

Gerelateerde projecten