Naar een Ontspannen Groningen

Groningen op weg naar koploperspositie duurzame landbouw

Het rapport Naar een Ontspannen Groningen geeft een analyse van opgaven op het gebied van onder meer klimaat, water, natuur en stikstof. Ook zijn er kaarten in opgenomen en schetst het per deelgebied een toekomstbeeld voor de agrarische sector. De provincie Groningen gebruikt het rapport bij het opstellen van het provinciale beleid, zoals de Omgevingsvisie en het gebiedsplan in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Het rapport is gemaakt in opdracht van Gedeputeerde Staten.

Locatie

Provincie Groningen

Opdrachtgever

Gedeputeerde Staten Groningen

Partners

Jan Willem Erisman, Universiteit Leiden, CML

Oppervlakte

296.000 ha.

Ontwerpjaar

2022

Uitvoering

2022 -

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen vroeg Strootman Landschapsarchitecten en Jan Willem Erisman, Universiteit Leiden, CML, een studie te doen naar de opgaven die er liggen in het landelijk gebied. Ons rapport ‘Naar een ontspannen Groningen’ behelst een analyse van opgaven (o.a. klimaat, water, natuur en stikstof) inclusief kaartbeelden. In het rapport schetsen wij een toekomstbeeld voor de agrarische sector per deelgebied. Deze brede analyse sluit aan bij de ambitie van de provincie Groningen om koploper te zijn als het gaat om duurzame landbouw.

image-part
image-part

‘Naar een ontspannen Groningen’ beschrijft de verplichtingen waaraan Groningen moet voldoen. Dit zijn (inter)nationale verplichtingen waaraan Nederland moet voldoen en die doorwerken in afspraken met provincies om de gestelde doelen te halen. Het rapport geeft aan waar die verplichtingen spelen. Daarnaast zijn in het rapport kaarten opgenomen over de risico’s die voorzien worden als gevolg van klimaatverandering, bodemdaling en zoetwatervoorziening.

De opgaven en risico’s vormen gestapelde opgaven voor de landbouw in verschillende gebieden op het gebied van stikstof, klimaat en water, biodiversiteit en landschap en bodemkwaliteit. Op basis daarvan is een aanzet gemaakt tot een visie op een ‘Ontspannen Groningen’, waarbij aan al de opgaven kan worden voldaan, de meeste risico’s kunnen worden weggenomen en er perspectief is voor boeren op een redelijk inkomen. Onderdeel daarvan is een visie op ‘hoe’ dit gerealiseerd zou kunnen worden door de verandering van de landbouweconomie en de inzet van (juridische) instrumenten, vervolgd door dat wat nodig is in een vervolgfase om verdere verdieping en een gebiedsgerichte aanpak te kunnen doorvoeren.

image-part

De studie vormt een van de adviezen die gebruikt zullen worden voor het opstellen van het provinciale beleid, zoals de omgevingsvisie en het gebiedsplan in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied en is te vinden op de site van de provincie Groningen.

Gerelateerde projecten