Ontwikkelingsvisie voor het landschap Zuidwest Fryslân

Weidse vergezichten, terpen, meren, dijken, klifkusten, middeleeuwse dorpen en stadjes, en uitgestrekte weilanden kenmerken het landschap van Zuidwest Fryslân. Vanwege de bijzondere kwaliteiten van dit landschap heeft de Rijksoverheid in 2005 Zuidwest Fryslân aangewezen tot Nationaal Landschap. Strootman en Novio Consult hebben in opdracht van Projectbureau Plattelânsprojecten Zuidwest Fryslân een landschapsontwikkelingsvisie gemaakt voor het Nationale Landschap Zuidwest Friesland.

Locatie

Zuidwest Friesland

Opdrachtgever

Gebiedsplatform Plattelandsprojecten Zuidwest Fryslân

Partners

Novio Consult

Oppervlakte

51.420 ha

Ontwerpjaar

2009

Ook een Nationaal Landschap leeft en is continu in verandering. Veel van die veranderingen kunnen bijdragen aan de landschappelijke kwaliteit, mits ze goed op elkaar worden afgestemd.  De visie is in nauwe samenspraak met bewoners en belanghebbenden ontwikkeld en vastgelegd in een fraai boekwerk.

image-part
image-part

Uitgangspunt van de visie is dat de landschappelijke kwaliteit in dit Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslân de kaders bepaalt voor ontwikkelingen in de toekomst. Ontwikkelingen in het landschap, zoals schaalvergroting in de landbouw, recreatieve ontwikkelingen en woningbouw, kunnen ook gezien worden als kansen om de kwaliteit van het gebied te verbeteren in plaats van enkel een bedreiging.

Om sturing aan de ontwikkelingen te geven is de eerste stap het zorgvuldig in kaart brengen van de kernkwaliteiten van het landschap. Vervolgens zijn er voorbeeldstudies gedaan naar onder andere uitbreidingsmogelijkheden van dorpen, het vormgeven van stadsranden, het uitbreiden van waterroutes en het versterken van het unieke terpenlandschap.

image-total

De landschapsontwikkelingsvisie gaat uit van het openhouden van het veen- en kleilandschap. Openheid is een belangrijke kwaliteit van het landschap, waarbij ook natte graslanden, weidevogels en ganzen gebaat zijn. Op de stuwwallen van Gaasterland wordt de afwisseling van open en dichte delen versterkt in samenhang met ecologische doelen. De kernkwaliteit van de kust is het sterke contrast tussen land en water. De natuurdoelstellingen voor buitendijkse delen moeten dit contrast ondersteunen.

Gerelateerde projecten