Visie voor Berkel tussen Borculo en Lochem

Een halfnatuurlijk beekdallandschap

De visie die we ontwikkelden voor de Berkel tussen Borculo en Lochem beoogt een kwaliteitsslag die kansen biedt aan zowel natuur als de landbouw. In nauwe samenspraak met Waterschap Rijn en IJssel, boeren en organisaties in het gebied keken wij hoe we structuurvariatie in dit deel van de Berkel konden terugbrengen. We kozen ervoor om de Berkel te verondiepen en zo de doorsnede van het profiel te verkleinen. Om plaats te bieden aan een meer landschappelijke Berkel, met begroeiing binnen de kades, moeten de kades worden verlegd: een kans om de zijwatergangen natuurlijker in te richten.

Locatie

De Berkel tussen Borculo en Lochem

Opdrachtgever

Waterschap Rijn en IJssel

Ontwerpjaar

2019 - 2020

Uitvoering

2020-

Waterschap Rijn en IJssel werkt aan de opgave om de waterkwaliteit en flora en fauna in en langs de Berkel te verbeteren. Een nog ontbrekende schakel is het traject tussen Borculo en Lochem. Het waterschap vroeg ons een visie te ontwikkelen op de Berkel tussen Borculo en Lochem en haar omgeving, in nauwe samenspraak met het Waterschap, boeren, en organisaties in het gebied.

image-part

De grootste opgave voor de Berkel is het terugbrengen van structuurvariatie met afwisseling van dieptes en ondieptes, natuurlijke oevers, en zo ook variatie in stroming. Om dit te bereiken is in deze visie gekozen om de Berkel te verondiepen en zo de doorsnede van het profiel te verkleinen. Om plaats te bieden voor een meer landschappelijk ingepaste Berkel, met begroeiing binnen de kades, moeten de kades worden verlegd. Hierbij worden zoveel mogelijk natuurlijke hoogtes van het landschap op gezocht om hier de kades naar te verleggen, of als deze hoog genoeg zijn, deze hoogtes als natuurlijke kering te gebruiken. Doordat je kades verplaatst moeten ook de watergangen, die nu in het gebied liggen en zorgen voor de ontwatering, aangepast worden. Dit vormt de kans om de zijwatergangen natuurlijker in te richting en de boeren meer grond te geven langs de watergang.

image-total

Door de herinrichting van de Berkel kunnen ook de oevers natuurvriendelijker worden ingericht. Vooral aan de zuidwestoever wordt het interessant om opgaande begroeiing te laten opkomen, met ruimte voor af en toe een boom. Dit zorgt voor schaduw en verkoeling van de Berkel, wat zowel ecologisch als recreatief interessant is. De percelen blijven doorlopen tot aan de Berkel. Langs de zijbeken komt eenzijdig beheer, waardoor ook in de haarvaten van het landschap meer landschappelijke variatie ontstaat. Verder zijn er kansen voor recreatie die vooral geconcentreerd zijn rond Borculo en Lochem. Het gebied daartussen is alleen bestemd voor extensieve recreatie.

Gerelateerde projecten