07-01-2020

Adaptieve Uitvoeringsstrategie Maas vastgesteld

De afgelopen twee jaar heeft ons bureau gewerkt aan de Adaptieve Uitvoeringsstrategie voor de Maas (AUM). Dit gebeurde in opdracht van het Deltaprogramma Maas. Er zijn strategieën opgesteld die niet alleen de waterveiligheid, maar ook de ruimtelijke kwaliteit en het rivierbeheer langs de Maas garanderen voor de komende drie decennia. Voor het maken van de AUM hebben we samengewerkt met de provincies Noord-Brabant en Limburg, de gemeenten langs de Maas en betrokken waterschappen. Dat was een intensief traject. We zijn dan ook blij dat de AUM nu is vastgesteld.

Als onderdeel van de AUM maakte ons bureau al het Ruimtelijk Perspectief Maas. Hierin onderzochten we welk type rivierverruimingen en dijkversterking goed passen in de verschillende landschappelijke deelgebieden van de Maas. Ook hebben we Limburgse gemeenten geholpen met het in beeld brengen van bijzondere rivieroevers en -fronten langs de Maas, waar de ruimtelijke kwaliteit door dijkversterking in het geding kan komen. Om die kwaliteiten te behouden zouden bijvoorbeeld bepaalde rivierverruimingsmaatregelen kunnen worden ingezet.

AUM geeft richting aan de toekomst van het Maaslandschap met behoud van landschappelijke kwaliteiten

Het Ruimtelijk Perspectief en het onderzoek naar bijzondere oevers en -fronten waren belangrijke bouwstenen voor het samenstellen van toekomstige strategieën voor de Maas, zogenoemde ‘Maatregelpakketten’. Deze pakketten hebben wij overzichtelijk gevisualiseerd. Hiermee kunnen alle betrokkenen de komende jaren verder met het werken aan een robuust Maaslandschap met behoud en ontwikkeling van landschappelijke kwaliteiten.