06-11-2023

Erfgoed Deal voor ontwikkeling Landgoed Eyckenlust, Beek en Donk

In de bijna vier eeuwen dat het landgoed met kasteel Eyckenlust in Beek en Donk bestaat is er veel veranderd, maar een constante bleef overeind: de betekenis van de omgeving voor het landgoed en omgekeerd waar het gaat om natuur en water, wonen en beleven, cultuurhistorie en maatschappelijke betrokkenheid. Een betekenis, die in het masterplan dat Strootman Landschapsarchitecten met voormalig Rijksbouwmeester Floris Alkemade ontwikkelt voor het toekomstbestendig maken van het landgoed, op een nieuwe manier invulling en vorm krijgt. We werken aan het masterplan in opdracht van de landgoedeigenaar, en in samenspraak met de gemeente Laarbeek, waterschap Aa en Maas, provincie Noord-Brabant en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

In het masterplan wordt het landgoed en de omgeving ervan ingezet als groene contramal. Centraal staat de ambitie om het landgoed tot het hart van een groene contramal te maken tegenover de voortgaande verstedelijking rond Beek en Donk. De groene contramal zorgt voor een robuuster natuurnetwerk en versterkt de kwaliteit van de relatie tussen dorp en landgoed. Dit wordt deels gerealiseerd door het herstel van historische verbindingen tussen landgoed en dorp. Met de komst van de Zuid-Willemsvaart werd het landgoed afgesneden van het dorp. De gemeente Laarbeek en de landgoedeigenaar willen de betekenis van het landgoed voor de dorpsgemeenschap vergroten door de historische verbindingen te herstellen. Daarom is samen met het Waterschap Aa en Maas het initiatief genomen voor een integrale gebiedsontwikkeling.

Voor een aantal deelprojecten uit het masterplan is een aanvraag gedaan bij de Erfgoed Deal. Het is fantastisch dat deze aanvraag gehonoreerd is. Daarbij springt het ontwerp en de aanleg van een bijzonder vormgegeven voetgangersbrug over de Zuid-Willemsvaart - in het verlengde van een te herstellen historische bomenlaan - het meest in het oog. Andere deelprojecten zijn onder meer nieuwe wandelpaden gecombineerd met herstel van historische laanstructuren, een erfgoedgericht ontwerp voor beekherstel en waterberging, en het terugbrengen van een boomgaard.