27-11-2020

Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta vastgesteld

Op donderdag 26 november stelde het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) Zuidwest de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 definitief vast. Inmiddels is de Gebiedsagenda aangeboden aan de Tweede Kamer. Een mijlpaal! En tegelijk een uitnodiging van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta om, met de Gebiedsagenda als inspiratie, samen verder te bouwen aan de toekomst van de Zuidwestelijke Delta.

De Gebiedsagenda is een initiatief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen. Het is het resultaat van een intensief gebiedsproces dat onder regie van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta de afgelopen 1,5 jaar is doorlopen. Strootman Landschapsarchitecten heeft samen met OAK consultants en Lievense en in samenwerking met bewoners, ondernemers, maatschappelijke partijen en overheden, gewerkt aan deze Gebiedsagenda voor de komende dertig jaar. Afgelopen augustus en september is het werkdocument besproken tijdens zes bijeenkomsten verspreid over het gebied. De input uit deze bijeenkomsten heeft een prominente plek gekregen in de Gebiedsagenda zoals die nu is vastgesteld.

Samen bouwen aan een verbonden delta

In het voorwoord benadrukken de minister van IenW, de voorzitter van het Gebiedsoverleg Peter Smit en de vicevoorzitter van de Adviesgroep Zuidwestelijke Delta Rian de Feijter de urgentie om samen te werken aan een klimaatbestendige Zuidwestelijke Delta: ‘Het besef groeit dat we elkaar hard nodig hebben voor een passend antwoord op de uitdagingen van de klimaatverandering en de gevolgen ervan voor de waterveiligheid, de zoetwaterbeschikbaarheid, de ecologie, het landschap en de regionale economie.’

‘De Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 kan daarbij structuur geven,’ vervolgen zij. ‘Er zijn belangrijke opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zoals klimaatadaptatie, energietransitie, kringlooplandbouw en circulaire economie die om oplossingen op regionaal niveau vragen. De Gebiedsagenda daagt uit om de water- en andere (NOVI-)opgaven zoveel mogelijk met elkaar te verbinden tot een inspirerende aanpak voor de toekomstige ontwikkeling van de Zuidwestelijke Delta.’

Ook kijken zij vooruit: ‘De Gebiedsagenda is niet de eindstreep maar de start van een breed maatschappelijk en bestuurlijk debat over het toekomstperspectief van de delta. De kracht van de Gebiedsagenda zit vooral in het vervolgtraject, waarin de Gebiedsagenda concreet wordt gemaakt en verder wordt uitgewerkt. Het zou prachtig zijn als we zo de Zuidwestelijke Delta kunnen uitbouwen tot een icoon van klimaatrobuustheid, innovatieve deltatechnologie en creatief samenwerken vanuit het DNA van de delta. Wij nodigen iedereen uit om daaraan bij te dragen.’

In onderstaande video blikken we terug op de totstandkoming van de Gebiedsagenda en komen deelnemers van de gebiedsbijeenkomsten aan het woord. Peter Smit benadrukt te kijken naar de kansen voor de Zuidwestelijke Delta en dynamisch om te gaan met de uitdagingen die op ons pad komen.