06-12-2023

Bewoners Horstermeerpolder denken mee met voorbeeldschetsen voor herinrichting

Tussen hoger gelegen veengebieden en plassen, ligt de Horstermeerpolder. Die natte gebieden aan de randen ‘lekken’ water de polder in. Aan de zuidkant heeft dit geleid tot bijzondere natuurcondities. Helaas staat de kwaliteit hiervan onder druk. Zou er niets gebeuren, dan zullen de Natura-2000 doelstellingen niet behaald worden. De provincie Noord-Holland vroeg Strootman Landschapsarchitecten om samen met WSP een inrichtingsplan te maken voor het zuidelijk deel van de Horstermeerpolder, dat de natuurkwaliteit verbetert én kan rekenen op draagvlak vanuit de omgeving.

Werken aan het inrichtingsplan doen we samen met betrokkenen, waaronder Natuurmonumenten, Waterschap AGV en de bewonersvereniging Horstermeerpolder. Het doel van het inrichtingsplan is om te zorgen voor een leefomgeving die gunstig is voor bijzondere moerasvogels, zoals de roerdomp, de snor en de purperreiger, en andere dieren, zoals de zeggekorfslak en de Noordse woelmuis.

Bewoners reageren op kaartbeelden
In juni zijn bewoners tijdens een informatieavond geïnformeerd over de doelstellingen voor het gebied en de randvoorwaarden voor natuurontwikkeling in de Horstermeerpolder Zuid. In november vond een tweede informatieavond plaats waarbij wij voorbeelden lieten zien van mogelijke natuurinrichting. Bewoners toonden hun betrokkenheid en stelden verschillende vragen over de kosten, de natuurdoelen, het beheer en de beleefbaarheid. Deze vragen gaven inzicht in de wensen van de bewoners en zullen waar mogelijk worden meegenomen in de vervolgplannen. 

Vervolg
In de eerste helft van 2024 wordt het grondwatermodel verder uitgewerkt. Dit is bepalend voor diverse ontwerpen voor nat rietland en andere natuurtypen. In samenspraak met de projectgroep wordt een concept-inrichtingsplan opgesteld dat tijdens een volgende bewonerssessie wordt besproken. Daarna wordt het concept-inrichtingsplan aangepast en verwerkt tot een definitief inrichtingsplan.