15-12-2022

Ontwerpateliers voor provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht leveren bouwstenen oplossingsrichtingen NOVEX

Omdat de ruimte in Nederland schaars is en de ruimtelijke opgaven groot, neemt het Rijk een sterkere nationale regierol in de ruimtelijke ordening. Een goede, integrale ruimtelijke aanpak kan oplossingen bieden voor de grote opgaven. Hierin is een grote rol voor provincies weggelegd onder andere vanuit het programma NOVEX.

In het programma NOVEX werken alle overheden samen toe naar een zogeheten ruimtelijk arrangement, een plan voor de inrichting van Nederland.  De nationale doelen en belangen zijn samengebracht in een startpakket. Dit startpakket vormt de basis voor het leggen van de ruimtelijke puzzel per provincie. De twaalf provincies gaan nu aan de slag om - met de waterschappen en gemeenten - de nationale opgaven en doelen ruimtelijk te vertalen, te combineren en in te passen in de provinciale plannen.

Strootman Landschapsarchitecten is samen met LAOS en De Zwarte Hond gevraagd om in een eerste ronde van ontwerpend onderzoek het ruimtelijk beleid vanuit het Rijk en de provincies Gelderland en Overijssel te inventariseren, analyseren en te confronteren en hieruit bespreekpunten te halen voor de nationale aanscherping van de NOVEX. Hier horen ontwerpateliers bij met vertegenwoordigers van Rijk en provincies. Dit gaan we ook op provinciaal niveau doen voor de provincie Utrecht, samen met Urhahn stedenbouw & strategie.

Op basis van de uitkomsten van de ateliers gaan Rijk en provincies ontwikkelrichtingen maken en in kaart brengen welke beslissingen moeten worden genomen om uiteindelijk tot een ruimtelijk arrangement te komen. Wij zijn als bureau dus de eerste schakel binnen een langer lopend proces dat uiteindelijk zal leiden tot een aangescherpte, verdiepte en integrale ruimtelijke aanpak voor de grote opgaven in Nederland.