11-01-2022

Ontwerpende verkenning Nationaal Park Sallandse Heuvelrug

Zoals op veel andere plaatsen in Nederland spelen er op en rond de Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal een fors aantal grote maatschappelijke opgaven. Zo zijn er de natuuropgave, die niet los kan worden gezien van de forse opgaven in de landbouw (stikstof, verduurzaming, klimaat), de wateropgave en de klimaatopgave. En ook de bossenstrategie en de energietransitie zijn thema's van formaat. Al deze opgaven vragen om een integrale, ontwerpende benadering op een regionale schaal met het oog op de lange termijn. De samenwerkende partners van de netwerkorganisatie ‘Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal’ hebben de ambitie om het huidige Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug van 3.500 ha. uit te bouwen tot een Nationaal Park van topklasse, van circa 50.000 ha. Het concept ‘Nationale Parken nieuwe stijl’ biedt een aantrekkelijk kader en een kans voor zo’n integrale, ontwerpende benadering.

Ontwerpende verkenning als basis voor Ontwikkelplan maakt samenhang opgaven concreet

In 2030 moet dit gebied een icoon zijn, ‘met natuurkernen van (inter)nationale allure en (inter)nationale aantrekkingskracht’. Deze moeten stevig worden ingebed in een groter landschappelijk, cultuurhistorisch en ruimtelijk ‘ensemble’ met een grote diversiteit. Hiervoor zijn vijf ambities geformuleerd:

  1. kwaliteit van natuur, ruimte en beleving verhogen;
  2. bijdragen aan transitie van landbouw, energie en klimaat;
  3. aandacht voor sociaal-economische aspecten;
  4. verbinden van natuur & samenleving;
  5. versterken van duurzaam toerisme.

Strootman Landschapsarchitecten brengt deze ambities een stap dichterbij door in een ontwerpende verkenning concreet te maken hoe de opgaven met elkaar samenhangen en daarbij ontwerpopgaven en onderzoeksvragen te formuleren. Ook wijzen wij deelgebieden aan waarop verder moet worden ingezoomd. Deze verkenning vormt de basis voor het formuleren van een ontwikkelplan. Daarnaast zal de verkenning laten zien hoe het concept van nationale parken nieuwe stijl kan bijdragen aan een samenhangende aanpak van grote maatschappelijke opgaven en een toekomstbestendig landelijk gebied.