24-01-2021

Presentatie Ontwikkelplan Landschapspark De Rotte

In opdracht van Recreatieschap Rottemeren heeft Strootman Landschapsarchitecten een concept Ontwikkelplan opgesteld voor Landschapspark De Rotte. Dit, in afstemming met een groot aantal belanghebbenden, zoals bewoners- sport- en natuurorganisaties, ondernemers, de provincie Zuid-Holland en de drie gemeenten die deelnemer zijn van het recreatieschap.

25 januari 2021 is de online informatiebijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in het plan. Hier zal Matthijs Willemsen vanuit Strootman Landschapsarchitecten het concept Ontwikkelplan presenteren.

"Ontwikkelvisie Landschapspark De Rotte maakt gebied nog mooier en klaar voor de toekomst"

In het Ontwikkelplan werkt het recreatieschap de gewenste ontwikkelingen in het gebied voor de komende tien jaar uit. Samenwerking met anderen is daarbij een belangrijk gegeven. Het plan laat zien hoe het gebied inspeelt op grote veranderingen zoals toenemende drukte in het gebied door woningbouw in de omgeving en klimaatverandering. Ook het vergroten van natuurwaarden en biodiversiteit en de functie die het gebied vervult voor maatschappelijke programma’s, zoals gezondheid, jeugdeducatie en zinvol werk voor kwetsbare groepen, zijn in het plan uitgewerkt.

Daarnaast laat de provincie Zuid-Holland momenteel een verkenning uitvoeren voor het agrarische deel van het landschapspark, om de opgaven voor dit gebied in kaart te brengen. Dit biedt de basis voor een gebiedsproces, waar belanghebbenden in het gebied intensief bij zullen worden betrokken. Doel is om samen een duurzaam toekomstperspectief voor dit gebied te ontwikkelen.

Recreatieschap Rottemeren heeft Strootman Landschaparchitecten en LAgroup gevraagd om het Ontwikkelplan uit te werken met input van belanghebbenden. Na het Ontwikkelplan wordt een uitvoeringsstrategie opgesteld, waarin concrete projecten komen te staan met een planning en begroting op hoofdlijnen.