08-02-2020

Een verbeterde Berkel: goed nieuws voor de natuur!

Waterschap Rijn en IJssel werkt aan de opgave om de waterkwaliteit en flora en fauna in en langs de Berkel te verbeteren. Een nog ontbrekende schakel is het traject tussen Borculo en Lochem. Strootman Landschapsarchitecten is gevraagd een visie te ontwikkelen op de Berkel tussen Borculo en Lochem en haar omgeving. Deze visie staat nu online en is nauwe samenspraak met Waterschap Rijn en IJssel, boeren en organisaties in het gebied gevormd.

De grootste opgave voor de Berkel is het terugbrengen van structuurvariatie met afwisseling van dieptes en ondieptes, natuurlijke oevers, en zo ook variatie in stroming. Om dit te bereiken is in deze visie gekozen om de Berkel te verondiepen en zo de doorsnede van het profiel te verkleinen. Om plaats te bieden aan een meer landschappelijk ingepaste Berkel, met begroeiing binnen de kades, moeten de kades worden verlegd. Hiervoor worden in de visie zoveel mogelijk de natuurlijke hoogtes van het landschap benut. En daar waar het landschap en de verlegde kade hoog genoeg is, kan het ingezet worden als natuurlijke kering. Het verplaatsen van de kades heeft ook gevolgen voor de watergangen, die nu in het gebied liggen. Deze zorgen voor ontwatering en moeten aangepast worden. Een prachtige kans om de zijwatergangen natuurlijker in te richten en de boeren meer grond te geven langs de watergang!

Door herinrichting zal de Berkel op termijn beter landschappelijk worden ingepast

Door de herinrichting van de Berkel kunnen ook de oevers natuurvriendelijker worden ingericht. Vooral aan de zuidwestoever wordt het interessant om opgaande begroeiing te laten opkomen, met ruimte voor af en toe een boom. Dit zorgt voor schaduw en verkoeling van de Berkel, wat zowel ecologisch als recreatief interessant is. De percelen blijven doorlopen tot aan de Berkel. Langs de zijbeken komt eenzijdig beheer, waardoor ook in de haarvaten van het landschap meer landschappelijke variatie ontstaat. Verder zijn er kansen voor recreatie die vooral geconcentreerd zijn rond Borculo en Lochem. Het gebied daartussen is alleen bestemd voor extensieve recreatie.

Momenteel inventariseert het Waterschap bij grondeigenaren langs de Berkel de haalbaarheid van de inrichtingsvisie. Dit is een gezamenlijke zoektocht naar kansen en mogelijkheden.