02-03-2023

Bending the curve: Onderzoek naar agroforestry als bijdrage aan grote opgaven

In opdracht van het Wereld Natuur Fonds onderzoeken wij hoe agroforestry kan bijdragen aan landschapsinclusieve landbouw en aan grote opgaven als biodiversiteitsherstel, klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, verbonden natuurgebieden, schoon water en voedselproductie. De uitkomsten kunnen betrokken worden bij NPLG-processen.
Een belangrijke bijdrage aan het onderzoek werd geleverd tijdens een workshop door experts van het Louis Bolk instituut, WUR, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en Stichting Voedselbosbouw. Zij zijn blij met dit initiatief vanuit het WNF dat kansen biedt om agroforestry – nu nog voornamelijk pilotprojecten - op te schalen als landbouwmodel en zo een structurele bijdrage te leveren aan biodiversiteitsherstel.

'Voor elk landschap een eigen strategie, gekenmerkt door lokale kwaliteiten en eigenschappen'

Over de precieze definitie van agroforestry verschillen de experts van mening. In essentie komt het neer op ‘landbouw met bomen’. Omdat een van de onderzoeksdoelstellingen het in kaart brengen is van hoe en waar verschillende vormen van agroforestry – deze variëren van volledig bebost tot rijen op een perceel of een perceelsgrens - het best in het Nederlandse landschap passen, hebben we met de experts gekeken naar de mogelijkheden binnen de verschillende landschapstypes. Dat gebeurde vanuit de grondhouding: voor elk landschap een eigen strategie, gekenmerkt door lokale kwaliteiten en eigenschappen.

Om maximaal rendement te hebben voor de verschillende nationale opgaven hebben we deze gestapeld en gelaagd in kaart gebracht. Daarnaast is gekeken in welke gebieden al ruimtelijk beleid bestaat voor deze opgaven. Investeer je immers in agroforestry in de gebieden die veel opgaven en beleid combineren, dan kan deze vorm van landbouw juist hier veel betekenen. De workshop bracht naast veel inhoudelijke discussie en input van experts, ook interessante links naar parallel lopende projecten. Het was mooi om te zien hoe ruimtelijke verbeelding en onderzoek elkaar kunnen versterken. De volgende stap die we zetten is ontwerpend onderzoek naar agroforestry in verschillende landschapstypen waar veel opgaven samenkomen. De uitkomsten hiervan verwerken we in aansprekende modellen.

Ons onderzoek naar agroforestry is onderdeel van het project ‘bending the curve’ van Wereld Natuur Fonds. Naast agroforestry wordt gekeken hoe natuurpositieve eiwitteelten en het stimuleren van kruidenrijk grasland kunnen bijdragen aan o.a. biodiversiteitsherstel.