CRa-advies Panorama Nederland

Nederland heeft geen vaste vorm. Ons land verandert voortdurend. Maar zelden is er een generatie geweest die aan de slag moest met zulke verstrekkende en relevante maatschappelijke opgaven als die van ons en onze kinderen. De klimaatadaptatie, de hervorming van de landbouw, de verstedelijking en de energietransitie, het zijn stuk voor stuk opgaven waarvan we allemaal de gevolgen zullen ervaren, in ons landschap en in onze levensstijl. In Panorama Nederland schetste het College van Rijksadviseurs (CRa) in 2020 een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst.

Opdrachtgever

College van Rijksadviseurs

Partners

Vereniging Deltametropool en West8

Ontwerpjaar

2018

Het College van Rijksadviseurs (CRa) – waar Berno Strootman tot 1 januari 2021 deel van uitmaakte, schetst in Panorama Nederland een toekomstperspectief dat het onoverzichtelijke veld van noodzakelijke aanpassingen in samenhang onderzoekt. Het definieert ook een aantal strategische principes, telkens met een integrale, ruimtelijke blik en geredeneerd vanuit de lange termijn.

image-part
image-part

Daar waar de markt en de overheid vaak te kortademig zijn om vanuit de lange termijn te sturen, kunnen wij als ontwerpers onze blik verder naar voren richten, met als doel een gedeelde en aantrekkelijke toekomstvisie te ontwerpen waarmee de gewenste transities op gang gebracht kunnen worden. Het Panorama is gegroepeerd in vier leidende thema’s: de wateropgave, het boerenland, verstedelijking en duurzame energie. Achter deze vier ruimtelijke thema’s schuilt het overkoepelende thema van solidariteit.

Panorama Nederland sloot na een tour door Nederland – dé gelegenheid om met vele mensen in het land in gesprek te gaan – in september 2020 af met de Panorama4daagse. In een serie online uitzendingen waarin het CRa bekeek hoe we de stap van een optimistische toekomstvisie naar de realistische en soms weerbarstige praktijk konden zetten. Daarbij vertelde Berno Strootman over het belang van groen in de directie leefomgeving, over hoe het Nederlandse landschap onder druk staat en hoe we weer toe moeten naar een rijk boerenland.