Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta

Koersen naar een veilig, economisch en ecologisch waardevol gebied

De Zuidwestelijke Delta staat voor diverse grote uitdagingen. Hoe anticiperen we op klimaatverandering en hoe kan hier een duurzame energietransitie plaatsvinden? Welke kansen zijn er voor de circulaire economie? In nauwe samenwerking met Rijk en regio, gebiedspartijen en ondernemers maakten wij een ‘natte’ gebiedsagenda voor 2050. In de gebiedsagenda worden de transities en opgaven in samenhang met elkaar vormgegeven. Denk hierbij aan waterveiligheid, zoetwater, waterkwaliteit, natuur en regionale economie.

Locatie

Zuidwestelijke Delta

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta

Partners

OAK Consultants, Lievense

Oppervlakte

29.000 ha

Ontwerpjaar

2019-2020

Uitvoering

2020-2050

In de Zuidwestelijke Delta komen land en water samen. Natuur, wonen en werken – water is hier de verbindende factor. De stijging van de zeespiegel, toenemende droogte en de veranderende zoetwatersituatie hebben in de toekomst grote gevolgen voor het gebied. Daarnaast zijn er nationale opgaven die om aandacht vragen. Denk aan klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie.

image-part
image-part

Om goed voorbereid te zijn op deze ontwikkelingen heeft Strootman Landschapsarchitecten met OAK consultants en Lievense in samenwerking met bewoners, ondernemers, maatschappelijke partijen en overheden gewerkt aan een Gebiedsagenda voor de komende dertig jaar. Opdrachtgever was het Ministerie van I en W en Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta. De opgaven die er liggen zijn groot, en de veranderingen die deze opgaven met zich mee zullen brengen ook. Maar er is tijd om hierover na te denken. Daarom zijn bij het proces veel sectoren en maatschappelijke organisaties betrokken.

De Gebiedsagenda is het resultaat van een intensief gebiedsproces en een start om na te denken over de toekomst van de Zuidwestelijke Delta. Belangrijk hierbij was de input tijdens vier ateliers en zes gebiedsbijeenkomsten. De ‘natte’ Gebiedsagenda ZWD 2050 heeft in de NOVI dezelfde status als omgevingsagenda’s. De agenda bevat een gezamenlijk, richtinggevend perspectief voor het water in de Zuidwestelijke Delta in 2050; een oriënterende uitvoeringsagenda 2030 als inspiratiebron voor (bestaande) programma’s en projecten; een kennis- en innovatieagenda. De opgaven die er liggen zijn gevat in drie doelen voor het gebied: veilig en klimaatbestendig, ecologisch veerkrachtig en economisch vitaal.

image-part

Het proces leverde een agenda op voor de volgende dertig jaar met als basis vijf handelingsperspectieven. Deze perspectieven zijn:

  1. Sterke en aantrekkelijke kust
  2. Dynamische dijkzones
  3. Vitaal polder- en krekenlandschap
  4. Rijke slikken, schorren en platen
  5. Gezonde verbonden zeearmen

Naast agenderend, is de Gebiedsagenda ook een ‘call for action’. Een uitdaging om vraagstukken gezamenlijk op te pakken. Een startschot van een gesprek met alle betrokken partijen uit het gebied. Het maatschappelijke debat over klimaatverandering, waterveiligheid, waterkwaliteit en ecologie en ons economisch perspectief is immers meer dan actueel.