Stikstofkaarten en scenario's

Voor de stikstofopgave zijn verschillende stikstofkaarten gemaakt die resulteren in een ‘feitelijke depositiebijdragekaart’. Deze kaart laat zien wat elk afzonderlijk vak van 500 bij 500 m in Flevoland bijdraagt aan de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden in Nederland, en daarmee ook waar maatregelen om deze depositie te verminderen, het meest efficiënt zijn.

Voor de ruimtelijke analyse van de landbouwopgave hebben we gebiedskaarten gemaakt van bodem, water, natuur, landschap, landbouw en overig ruimtegebruik. De kaarten kunnen richting geven aan het zoeken naar meekoppeling tussen stikstofmaatregelen en andere agrarische duurzaamheidsmaatregelen. 

Alle kaarten zijn opgenomen in de interactieve pdf van het rapport.

Onze drie ruimtelijke scenario’s laten verschillende oplossingsrichtingen zien.

  1. Generiek reduceren - Emissiebeperkende maatregelen voor alle landbouwbedrijven in de provincie, ongeacht de ligging. Maatwerk is mogelijk per bedrijf of per type bedrijf.
  2. Effectief zoneren - Emissiebeperkende maatregelen worden daar ingezet waar het effect het grootst is, namelijk in gebieden met een relatief hoge depositiebijdrage.
  3. Slim meekoppelen - Meekoppeling wordt gezocht met de bredere opgave voor verduurzaming van de landbouw zoals ruimteclaims voor bos- en natuurontwikkeling of extra waterberging.